Nyheter

S:t Johannes kyrka: Ett enastående byggprojekt

Att ta hand om våra kyrkobyggnader är viktigt. När trappan upp till S:t Johannes kyrka och underliggande gravkor visade sig vara i så dåligt skick att de måste rivas kom idén om en ny församlingssal.

S:t Johannes kyrka, i Vasastan i Stockholm, uppfördes 1884-1891 efter ritningar av Carl Möller. Själva kyrkobyggnaden ligger högt uppe på en terrass med bred och mycket monumental granittrappa. Inbyggda i terrassen, på ömse sidor om den stora trappan finns två f.d. gravkapell med sandstensklädda fasader och träportar. Terrassens ballustrader är också av sandsten. Gravkapellen användes på 1950-talet som gravkapell och bisättningslokal. I dag används de som förråd.

Det hela är skyddat enligt Kulturmiljölagen kap. 4.

Renovering av trappa och gravkor samt byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrka

Trappan till S:t Johannes kyrka har en hel del skador och gravkapellen är fuktskadade. Efter beslut i Kyrkofullmäktige har renovering av trappan och gravkor påbörjats vilket även inkluderar byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrkas trappa. Byggprojektet är församlingens mest omfattande sedan Stefanskyrkan byggdes. Projektet är också synnerligen komplext. Vi har valt att använda produktbedömningssystemet ”Sunda hus” som stöd, då projektet ska byggas enligt kriterierna för materialval i Miljöbyggnad, i linje med Svenska kyrkans miljöambitioner. Kraven i Miljöbyggnad kvalitetssäkrar medvetna materialval och minimerar farliga ämnen.

Församlingen har kontrakterat M3 bygg som generalentreprenör för hela projektet som påbörjdes under hösten 2017. Samtliga stenar (trapp och platå) kommer lyftas bort, trasiga stenar byts ut – de två gravkapellen ska renoveras och under trappan ska en församlingssal förberedas (gjuta betongstomme).

Det kommer bli en hel del maskiner runt kyrkan och vi kommer att behöva spärra av vissa områden runt kyrkan för att säkerställa allas säkerhet och så att ingen kommer till skada.

Kontraktsarbetena ska vara färdigställda för besiktning våren 2019. Vi räknar med att trappan inte kommer att kunna användas innan dess. Vi har en lösning som medger att vi kan använda stora huvudingången som nödutgång och därmed kunna välkomna lika många gäster i kyrkan som tidigare.

Vad händer?

I januari 2018 påbörjades arbetet med betongstommen, grundläggning, cellplastbädd, pålning och att säkra gravkoren. Välvda formsättningar för väggar och tak till ny församlingssal påbörjades och även håltagning från gravkapell till församlingssal. Alla granitstenar i trappan och själva platån har lyfts bort, trasiga stenar har ersatts och de två gravkapellen fuktsanerats och renoverats.

Under mars-april 2018 fortsätter arbeten med schaktning, installation kulvert, vatten och avlopp samt sammankoppling av kyrka och församlingssal. En betongkassun ska gjutas mellan kapellen där församlingssalen ska ligga. Kök, tekniska utrymmen med vatten och avlopp samt ventilationsutrymmen kommer att komplettera lokalen som totalt blir 321 kvadratmeter stor, varav 250 kvadratmeter utgör församlingssal.

Restaurering av fasad, ballustrad, återmontage trapp och platå utförs under april till september. Dessa arbeten är väderberoende och temperaturen får ej understiga 5 grader.

Slutligen sker stomkompletteringar och dragning av all teknisk installation, beklädnad av ytskikt väggar och tak under september till december. Yttre markarbeten pågår fram tills årsskiftet.

Om allt går enligt plan sker besiktning under januari 2019. Kostnad för renovering av trappan beräknas uppgå till 16 miljoner kronor och bygget av den nya församlingssalen beräknas uppgå till 57 miljoner kronor. Byggprojektet finansieras genom församlingens medel för tidigare såld fastighet samt genom ett lån om 25 miljoner kronor.

Stora utmaningar

Det är ofta en större utmaning att renovera gamla byggnader än att bygga nytt. Gamla byggnader bjuder alltid på överraskningar. Det gäller att tänka till och anpassa sig efter omständigheterna. Att arbeta med kulturhistoriska byggnader kräver en helt annan insikt. Här finns både kultur och antikvariska delar att förhålla sig till. Skillnaderna finns i lagstiftningen.

–”Vi försöker arbeta rationellt och med nya tekniska metoder, sedan anpassar vi oss efter lagen gällande Kulturhistoriska byggnader.” säger Michael Dahlkvist, entreprenadingenjör och produktionsledare på M3bygg.

En stor del av arbetet måste ske med tidsenliga material och mer traditionella metoder. En stor utmaning i projektet är också att hitta hantverkare med rätt kompetens och inställning. För detta projekt har vi cirka 110 arbetare totalt över tid, som mer eller mindre är inblandade på en väldigt liten yta fylld av sten och maskiner.

Ett fantastiskt resultat

Den nya församlingssalen kommer att ha cirka 100 sittplatser, men även de före detta kapellen blir rum att använda för församlingens verksamhet.

Det är församlingsaktiviteterna såsom mötesplats för diakonin och aktiviteter kopplade till förrättningar och gudstjänster som blir det centrala användningsområdet för de nya lokalerna som förhoppningsvis även inkluderar ett kafé.

För företag och föreningar kommer vi att kunna erbjuda en komplett konferensanläggning när allt står klart.

Ett av kapellen kommer även i fortsättningen att vara ett kapell, där ett fint, litet intimt dop kan hållas med dopkaffe alldeles intill. Det kan ibland kännas svårt att fylla en kyrka med plats för tusen personer.