Nyheter

Korrekt fogning för lyckat byggslut i Stockholms City

Jocke Moberg är byggentreprenören Peabs arbetsledare på ett byggprojekt som innefattar totalt 43 000 kvadratmeter om- och tillbyggnad av regeringskansliets lokaler i Stockholms City. 

– Jag har hand om fogningen och är Peabs kontakt med fogentreprenören, förklarar Jocke Moberg. 

I ett byggprojekt av den storlek som nu går mot sitt slut i regeringskvarteren i centrala Stockholm anlitar Peab en fogentreprenör som byggföretaget sedan tidigare har ett ramavtal med.

– Det gör det smidigt för oss. Vi vet vad vi får! 

Arbetsledare Jocke Moberg sitter i byggbaracken på Peabs väl inhägnade och noggrant bevakade byggarbetsplats mitt i Stockholm.

Nu är det mars månad 2018 i byggprojektet där ombyggnad och tillbyggnad med nya planlösningar för regeringskansliets kontorslokaler har pågått sedan hösten 2015. Med hjälp av runt 500 yrkesarbetare och ett 30-tal tjänstemän.

Sedan försommaren 2017 har fyra fogare från fogfirman som Jocke Moberg arbetar med varit på plats.

– Två har gått här på heltid i nästan ett år. 

Fogningsarbetet är den sista men viktiga finslipningen för slutresultat och helhetsintryck av det samlade byggprojektet.

Det som nu i snart ett år har fogats handlar rent kvantitativt snarare om”löpkilometer” än löpmeter. Det konstaterar Peabs Jocke Moberg och även Mikael Örn från Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, som är här på arbetsplatsbesök.

Men vad är det som fogas?

– Det är ett antal kontorsväggar, angränsande glaspartier till kontorsrum, och dörrar som fogas. Jag vet inte hur många mil det handlar om… funderar Jocke Moberg. 

Fogar – till skillnad mot tätning vid behov – är i förväg inritade och från början projekterad delar i ett byggprojekt.

– Vi visste i ett tidigt skede vad som skulle fogas, bekräftar Jocke Moberg. 

Valet av fogmassa är naturligtvis av största vikt. Med hänsyn till sådant som miljö, hållbarhet, arkitektur och estetik.

– Vi har ett koncernbeslut på att det ska vara miljögodkända produkter. 

Specialkulör 

Mikael Örn från branschorganisationen SFR pekar på att i just det här byggprojektet har en sådan sak som fogmassans kulör – gemensamt och i ett tidigt skede – provats fram av Peab och fogentreprenören.

Det har varit bra. Så att det inte blir så där samma dag. Du, ni ska foga där. Ta fram en färg! Här har man till och med specialbeställt kulör. 

Peab och den auktoriserade fogfirman har vid fogningen av exempelvis fönsterpartierna tillsammans provat sig fram till en helt ny färg.

Bestämmer inte arkitekten kulören?

– Det står i ritningarna att det ska vara en fog. Men i handlingarna står ingenting om kulör. Därför får vi ihop med fogentreprenören ta fram en kulör som vi tycker passar ihop med väggar och anslutande partier. Så har det varit på alla projekt som jag varit på, konstaterar Jocke Moberg. 

Mikael Örn har för sin del även en del andra erfarenheter av när fogning ska anpassas till en i övrigt i stort sett färdig byggnad.

– Ibland tycker någon arkitekt att det ska vara si eller så. Men dem går ju också att prata med! Det finns ett bassortiment av kulörer. Sedan finns det ju också en miljon olika sorters färger… 

Att det ofta är svårt att få fram handlingar med riktlinjer för fogningsarbetet är ett generellt problem, anser både Jocke Moberg och branschföreträdaren Mikael Örn.

Att det aktuella projektet är regeringskansliets lokaler och därför kringgärdat av en rad säkerhetsbestämmelser och speciallösningar har förstärkt den problematiken.

– Vi är ju inte vana att jobba så, säger Jocke Moberg. 

Fogplanering 

Ett byggprojekt av den här omfattningen i trånga, tätt trafikerade, Citykvarter ställer höga krav bygglogistik i form av transporter och annat. Det gäller även fogningen, tillägger Jocke Berg.

– Den biten har krävt enormt bra planering. 

I ett stort projekt som det här är flera fogningsföretag inhyrda som entreprenörer för olika delar av projektet.

Fogningsfirman som Peabs Jocke Moberg arbetar med är auktoriserad och har varit igång i nästan ett år i regeringskvarteret i Stockholms City.

Nu i slutet av mars 2018 återstår bara ett par veckor till slutbesiktning och Peabs överlämnande av slutresultatet till byggherren.

Att någon av misstag stött emot med ett verktyg eller på något annat sätt skadat fogningen innan den har härdat, kanske med ett jack, är det vanligaste felet vid fogningsanmärkningar.

Men Jocke Moberg på byggarbetsplatsen med de om- och tillbyggda – och nu snart färdigfogade lokalerna i Stockholms regeringskvarter – är inte orolig.

Utbildade i SFR:s auktorisationskurs fogning i byggnader och yrkesskickliga fogare är en given och här uppfylld förutsättning för ett bra utfört arbete.

Samordnad finish 

En lyckad slutfinish på ett byggprojekt ställer även krav på samordning och rätt turordning gentemot andra avslutande arbetsmoment, understryker Peabs arbetsledare Jocke Moberg.

– Vi försöker få in fogarna så att de går parallellt med slutstädningen. Så att det är rent och dammfritt när du fogar. Många gånger handlar det ju om en synlig och färdig produkt. 

Hur ser då en bra fogning ut?

– Jämn och fin och inte en massa hack i den!

Bild: Mikael Örn från fogbranschens riksförbund, SFR och Peabs arbets- ledare Jocke Moberg, inspekterar fogning vid om- och tillbyggnad av regeringskansliets lokaler i Stockholm City.

Foto: Thomas Andersson