Nyheter

90 lägenheter söder om Tisdagsvägen

90 stycken bostadsrätter. Förutom nya bostäder kan bebyggelsen bidra till ökad trygghet i grönområdet Dagen.

Detaljplanen, del av Gubbängen 1:1 med flera, möjliggör komplettering av Hökarängens bebyggelse med ca 90 lägenheter i flerbostadshus och att vid utformningen av den föreslagna byggnaden ge området vid grönområdet Dagen en ökad känsla av trygghet. Eftersom Hökarängens bebyggelse som helhet har ett kulturhistoriskt värde är en god gestaltning av nytillkommande byggnader viktig.

Den föreslagna bebyggelsen ligger i närheten av grönområdet Dagen i slutet av Tisdagsvägen och består av tre lamellhus i fyra våningar med sadeltak vars gestaltning knyta an till den befintliga bebyggelsen. Detta genom att byggnadernas långsidor tillsammans med tak är i samma kulör, vilket även gäller alla detaljer och balkonger på dessa fasader. Byggnadens kulörer ska tas från sin omgivning. I Tisdagsvägens slut skapas ett torg som blir en offentlig knutpunkt i det nya kvarteret tillsammans med de kringliggande och inbjuder till vistelse och aktivitet.

Det attraktiva läget med gångavstånd till tunnelbana och centrum motiverar bebyggelsen. I direkt anslutning till planområdet finns ett grönstråk som är starkt kuperat med en lutning upp åt sydväst, samt en befintlig parklek som är en viktig målpunkt. Den föreslagna bebyggelsen med dess utemiljö ska ge en mjuk övergång mellan den befintliga bebyggelsen i norr och grönområdet i syd. I detta grepp ingår att bevara så många träd inom planområdet som är möjligt.

Förutom tillskott av bostäder kan bebyggelsen bidra till ökat stadsliv och trygghet i Hökarängen samt stärka det befintliga parkstråket som idag kan upplevas som mindre omhändertaget och otryggt.