Nyheter

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, byggs 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp.

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och här byggs 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark. Årstastråkets andra etapp beräknas vara klar under 2021.

Del av Rämensvägen avstängd

Den del av Rämensvägen som ligger längs JM:s byggnation är avstängd för biltrafik, fram till och med bostadshusens färdigställande under 2019.

Ny aktivitetspark för barn och ungdomar

Staden kommer att påbörja arbeten med en parkering och dagvattendamm under sommaren 2018. Under 2019 kommer staden anlägga en aktivitetspark för äldre barn och ungdomar i området. Stockholms stad kommer också att anlägga en ny gata med vändplats som är avsedd för trafik inom Glavsfjorden. Gatan beräknas vara klar våren 2019.

JM och Sisab är byggaktörer

I Glavsfjorden byggs 144 bostadsrätter, som beräknas vara färdigställda under sensommaren 2019. Bebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar. JM är byggaktör för lägenheterna i Glavsfjorden.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för en ny friliggande förskola med sex avdelningar. Preliminär byggstart är sommaren 2018. Förskolan beräknas öppna hösten 2019.