Nyheter

Energianvändningen hos Locum minskar enligt plan

Locum har tuffa miljömål. Enligt Locums miljöplan ska energianvändningen för 2018 minska med tio procent jämfört med 2011. Målet ser ut att uppnås trots att den varma sommaren ledde till kraftigt ökad kylanvändning. Hur är det möjligt?

Mika Tuomikoski arbetar som energistrateg på Locum och har mångårig erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatberäkningar och med energirådgivning.

– På Locum arbetar vi systematiskt med att identifiera hur vi kan spara energi. Vi gör bland annat energikartläggningar och jobbar tillsammans med driften för att identifiera möjliga energieffektiviseringar. Sedan sammanställer vi det i energiplaner som visar vad vi ska fokusera på.

Locum har konstruerat en energipyramid som visar vad som är viktigast i hur vi arbetar med energi. Att minska själva behovet av energi står som basen i pyramiden, d.v.s. är det allra viktigaste sättet att minska energianvändningen. Mika Tuomikoski berättar:

– Vad vi kan göra för att minska behovet av energi skiljer sig åt för befintliga och nya byggnader. Om vi bygger nytt har vi mycket goda möjligheter att bygga energisnålt och smart. För befintlig byggnation gäller det att identifiera vilka åtgärder som är möjliga och som gör störst skillnad för varje enskilt objekt. Jobbar man med äldre hus kan det innebära vissa utmaningar, eftersom det finns begränsningar i vad vi får göra, beroende på till exempel kulturhistoriska värden.

Ett exempel på när man har lyckats väl med energibesparande åtgärder i befintlig byggnad, är på Norrtälje sjukhus, där man har bytt ventilationsfläktar. Åtgärden har resulterat i att energianvändningen för fläktarna har minskat med en tredjedel.

– Detta är en åtgärd som kräver relativt små ingrepp men som ger god energibesparing. Vi bedömer att det skulle kunna utföras på en stor del av vårt fastighetsbestånd.

En tydlig trend är att fastigheterna förbrukar mindre energi, medan verksamheten ökar sin energianvändning. Orsaker till detta är att man använder allt mer avancerad utrustning som kräver mer el samt att behovet av kyla ökar.

Ibland finns det omständigheter som ökar energianvändningen som vi inte rår på. Årets sommarväder är en sådan, då den ihållande värmen ledde till en kraftigt ökad kylanvändning. Samtidigt ledde det varma och soliga vädret till att solcellerna kunde producera 20 procent mer el än beräknat för den perioden. Locum har idag 7 686 kvm solceller och har som mål att totalt installera 20 000 kvm.

På bilden:
Ny behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset.
Bild: LINK Arkitekter