Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Akustikprodukter – löser problem med vibrationer och buller

Lösningar från Vibratec används för att komma till rätta med vibrationer som påverkar byggnader och ljud som stör boende och brukare. Det finns lösningar för både externa störningar – som exempelvis från en närliggande järnväg – och för att åtgärda buller mellan de olika brukarna i huset.

VIBRATEC VAR I FÖRETAGETS begynnelse inriktat enbart på off-shore och varvsindustri. Med tiden har verksamheten breddats till järnväg, försvar, industri samt bygg. Företaget har egen svensk tillverkning av fjädrar, isolatorer och dämpare av olika typer. Dessutom ljuddämpande material i form av mattor (Regufoam, kuddar (High Pressure Pads) och dämpande limmer (Noise Killer).

Vibratec levererar också systemlösningar såsom ljudisolerande undertak samt flytande golv och väggar. I vissa fall handlar det om att erbjuda rätt isolator för att komma till rätta med oljud från ventilationsutrustning, hissar eller värmepumpar.

Bra lösningar

– Vi levererar produkter och lösningar både i samband med nybyggnationer samt vid ombyggnader och renoveringar då vibrations- och bullerproblem måste lösas, berättar företagets vd Svante Hägerstrand. Ofta tar vi vid när akustikkonsulten har gjort sina mätningar och utredningar. Vi är gärna med tidigt i projekten för att kunna ta fram de bästa lösningarna. Att vara med från början och kunna lösa problemen i tid brukar ofta också innebära en kostnadsbesparing för kunden.

Vibratec har lösningar som klarar mycket stora utmaningar, som att isolera byggnader som ska överdäcka järnvägsspår eller tunnlar. Här blir det fråga om att ställa husen på fjädrar, mattor eller kuddar. Vibratec har till och med anlitats för att jordbävningssäkra ett kraftverk i Kalifornien (som har ett av världens strängaste krav).

Vibratec svarar också för helhetslösningar när lokaler ska ljud- isoleras, exempelvis gym, bowlinghallar och andra sportanläggningar, men även biografkomplex där de olika salongerna måste ljudisoleras från varandra. Då används rum i rum-lösningar med både flytande golv, väggar och tak. I dessa fall kan Vibratec svara för alla insatser, från förstudie och projektering till och med installation.

Företaget säljer också ljudisolerade och brandklassade dörrar för exempelvis teatrar.

Trähus ställer krav

Absoluta merparten av Vibratecs produkter går på export. Inom bygg och fastighet finns däremot flertalet kunder på hemmaplan. Företaget har nu ambitionen att expandera geografiskt inom bygg och fastighet och dessutom växa. Här tar man fasta bland annat på det ökande byggandet i trä.

– Hus med stomme och bjälklag i trä innebär speciella utmaningar med ljudisoleringen, berättar Svante Hägerstrand. Stegljud och andra stomljud dämpas inte alls lika bra som i en tung konstruktion och ljuden sprider sig lätt.

– Här kan vi med vår breda och långa erfarenhet bidra till bra lösningar. Vibratec levererar produkter och lösningar till enskilda trähusbyggen. Tillsammans med flera Skandinaviska husleverantörer deltar vi i utvecklingen av olika koncept och produkter inom träbyggande. Det kan handla om småhus, flerbostadshus eller offentliga byggnader.

Vibratec levererar produkter och lösningar till alla typer av byggnader, oavsett stomkonstruktion. Kunderna finns hos industrier och andra företag, men även bland kommuner och myndigheter.