Nyheter

Säkerheten i bussterminalen – så funkar den

Arbetet med en ny bussterminal vid Slussen är i full gång. Bygglov för bussterminalen har beviljats och vi har kommit cirka 180 meter in i berget. Placeringen av bussterminalen i ett bergrum och eventuell förekomst av fordonsgas ställer höga krav på utrymningsmöjligheter. Ett gediget arbete, baserat på forskning och tidigare erfarenheter, har gjorts för att skapa en trygg och säker anläggning.

En placering av bussterminalen och eventuell förekomst av fordonsgas i ett bergrum ställer höga krav på utrymningsmöjligheter. Ett gediget arbete, baserat på forskning och tidigare erfarenheter, har gjorts för att skapa en trygg och säker anläggning. Det handlar exempelvis om gott om utrymningsvägar, sex stycken, både i terminalen och vid in- och utfarten, ett kraftfullt sprinklersystem, explosionsskyddad elektronik för att förhindra antändning samt ventilation som snabbt säkerställer att det fortsatt går att vistas i anläggningen trots rökutveckling.

Risknivå
Risknivån i bussterminalen kommer att motsvara den som gäller i en modern svensk vägtunnel (exempelvis Norra Länken) och är jämförbar med säkerhetsnivån i andra europeiska vägtunnlar med hög standard. Detta är väl beskrivet i underlaget till detaljplanen och har samråtts med flera myndigheter och finns tillgängligt för allmänheten.

De säkerhetsåtgärder som planeras är bland annat att terminalen delas upp i åtskilda brandceller och att utrymningslarm och nödbelysning installeras. I de delar som bussarna kör i, installeras vattensprinkler och gaslarm. Konstruktionen kommer byggas för att tåla en explosion i en gasbuss. Sannolikheten för en sådan explosion är mycket låg, men inte teoretiskt omöjlig. Ventilationen utformas för att kunna leda ut rök i händelse av brand och för att ventilera ut ett eventuellt läckage av fordonsgas.

Brand
Brand inom bussterminalen har identifierats som en kritisk händelse med hänsyn till det stora antalet människor som kan tänkas befinna sig i terminalen och de kraftiga bränder som kan uppstå då bussar involveras i en brand. Den risk som bedömts ha störst påverkan gällande brand i bussterminalen är fordonsgasen som kan komma att användas som drivmedel i bussarna. De snabba och kraftiga brandförloppen som bussar medför ger stora påfrestningar på bärande konstruktioner som vid ett ras kan få följdeffekter och skada utrymmande personer och räddningstjänstens personal. För att skydda människor i vänthallen från den explosion som kan uppstå vid brand i busskörytan på grund av fordonsbränsle konstrueras den bärande konstruktionen för att stå emot detta samt barriärer, i form av tjocka explosionståliga glasväggar. Vänthallen är konstruerad som en egen brandcell.

Effektiv utrymning
Som mest räknar man med att cirka 5000 personer kan komma att vistas där samtidigt vid kraftiga driftstörningar, men det troliga antalet under högtrafik ligger på cirka 2000 personer. En utrymningsstrategi har tagits fram och sex stycken utrymningsvägar kommer att finnas för att säkerställa utrymning för dimensionerat antal personer. Mekaniska till- och frånluften dimensioneras för att säkerställa säker utrymning och räddningstjänstens insatsmöjlighet.
Antagonistiska hot

Terrorhandling är ett av de riskscenarier som utretts noga i projektet och beaktats i byggandet av terminalen. Föreslagna skyddsåtgärder gällande antagonistiska hot sammanfaller med åtgärder för att säkerställa ett väl fungerande brandskydd samt åtgärder förknippade med övervakning, säkerställda skalskydd och organisatoriska aspekter. Däremot har vi av naturliga skäl inte möjlighet att gå in på detta i närmare detalj.
Infarten

Infarten till Katarinaberget är så pass hög att det går att bogsera en dubbeldäckad buss genom den, dvs minst 4,70 meter. Infartens höjd är således mycket högre än SL:s blå bussar som kan drivas med fordonsgas.

Höjdbegränsningsbarriärer sätts upp utanför tunnlar och liknande för att förhindra att för höga fordon kommer in i tunneln. Utanför infarten till Katarinaberget kommer det att finnas höjdbegränsningsbarriärer för att förhindra att för höga fordon kommer in i bussterminalen. Det rör sig framför allt om arbetsfordon där det behöver säkerställas att de inte har exempelvis kranen på en traktor för högt.

Källa: Stockholms stad
Bild: Link Arkitektur