Nyheter

Hållbar tillväxt i fokus när Täby utvecklar nya kvarter

Den 10 april gick startskottet för bygget i Täbys mest kollektivtrafiknära stadsdel Roslags-Näsby. Istället för ett traditionellt spadtag sattes planteringsspadarna i jorden för det som ska växa i Roslags-Näsby. Tallskott och blomsterfrön såddes i planteringsjorden och allmänheten bjöds in för att delta.

Samtidigt invigndes Hållbarhetscentrum som ska bli en samlingsplats för gröna aktiviteter i Roslags-Näsby.

Under invigningen beskrev hur planerna ser ut för de för Roslags-Näsbys 1 400 nya bostäder, grönskande stadspark,
marknadstorg och stadsodlingar. Kvarteren har en tydlig hållbarhetsprofilering. Alla hus är till exempel miljöcertifierade och utrustade med avfallskvarnar och komposter. Dessutom har kvarteren redan etablerat ett Hållbarhetscentrum där besökare kan utforska planerna för Roslags-Näsbys stadsdelsutveckling, hållbarhetssatsningar och stadsodlingar. De nya kvarteren i Roslags-Näsby ligger strax intill Roslagsbanan som tar 12 minuter från Stockholms östra och 2 minuter från Täby centrum, en viktig knutpunkt för hela norra Stockholms regionen.

Spännande variation av byggaktörer och boendeformer
Kvarteren är ritade av 18 olika byggaktörer för att skapa en variationsrik stadsmiljö, vilka fanns representerade på plats
under gårdagens invigning. Tillsammans har byggaktörerna skapat en stadsdel där det ska vara enkelt att leva klimatsmart, resurseffektivt och hållbart utifrån människors olika behov. Istället för de stora byggbolagen har flera aktörer av olika storlek och karaktär fått bidra till områdets unika prägel. Husens storlek varierar från enplansvillor till 15 våningshus, vilket också bidrar till ökat ljusinsläpp på gator och innergårdar. Här byggs med tegel, trä och gröna tak.

– Redan från början satte kommunen en hög ambitionsnivå kring att få så varierande uttryck i stadsmiljön som möjligt genom att få in flera mindre byggaktörer i projektet, säger projektchefen Elisabet Lundgren chef på projektkontoret i Roslags-Näsby. Tack vare att många aktörer har samarbetat om att utforma kvarter för en så begränsad yta, får stadsdelen en unik variationsrikedom i både uttryck och boendeformer. Vi har inte hittat något annat projekt i Sverige som har så många aktörer på så liten yta, menar Elisabet Lundgren.

”Roslags-Näsby är ett nationellt föredöme”
Samtliga byggaktörer har redogjort för hur de skall uppnå målen i Roslags-Näsbys hållbarhetsprogram i särskilda
handlingsplaner. Syftet med målen har varit att höja kunskapen, skapa samsyn och att bestämma uppföljningsindikatorer för hållbarhetsprogrammet.

– Roslags-Näsby är ett nationellt föredöme för hur stadsdelar behöver utvecklas för att klara framtida krav på miljö- och klimatanpassade bostadsområden, fortsätter Elisabet Lundgren.

– Det är fantastiskt att det här ambitiösa stadsbyggnadsprojektet äntligen börjar byggas. Roslags-Näsby kommer att bli en riktigt bra stadsdel. Genom det stora antalet markanvisningstävlingar, ambitionerna kring arkitektonisk särart och kraven på kvalitet har ribban satts högt, bekräftar Täby kommuns stadsarkitekt Martin Edfelt.

För att uppnå hållbarhetsmålen har projektet bland annat strävat efter att begränsa biltrafiken och uppmuntra promenader och cykling. Det har genomförts en noga planerad utformning av både tilltalande och klimatsmarta gångvägar, transporter, planteringar, belysningar och sociala ytor.

– Vi har haft ett medvetet fokus på hållbarhet i allt vi gör, såväl för det ekonomiska, ekologiska och sociala livet i Roslags-Näsby, säger Roslags-Näsbys hållbarhetssamordnare Helena Wickholm. Till exempel bygger vi ett hus med 100 trygghetsbostäder för äldre och 6 förskoleavdelningar som tillsammans delar på en gemensam innergård. Det skapar både arbetstillfällen, ökad trygghet och en rikare vardag för både unga och äldre.