Nyheter

Nu tas beslut om miljözon på Hornsgatan

Den 25 april tas beslut om att inrätta miljözon för lätta fordon på Hornsgatan. Trafiknämndens beslut gäller från den 1 februari 2020 och innebär att bensin- och dieselbilar måste ha euroklass 5 eller 6 för att köra på Hornsgatan.

– Det här är både ett viktigt och angeläget beslut. Hornsgatan är den gata i Stockholm som har sämst luft. Dålig luft med höga halter av kvävedioxid drabbar särskilt barn och äldre. Genom att nu införa en miljözon på Hornsgatan så förbjuder vi de bilar som släpper ut allra mest kvävedioxid från att köra där, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Hornsgatan har historiskt haft störst överskridanden och hittills inte klarat miljökvalitetsnormerna. Därför är den grönblåa majoriteten i Stockholm överens om att införa miljözoner på Hornsgatan från 1 februari 2020.

Framöver kommer majoriteten även att se över innovativa åtgärder som realtidsmätning av luftkvalitet och dynamisk tillämpning av miljözoner, vilket innebär att regleringar kan anpassas efter aktuella värden.

Bakgrundsinformation om miljözoner:
Beslutet om miljözon 2 på Hornsgatan tas 25 april i Trafiknämnden, därefter kommer beslutet att tas i kommunfullmäktige, preliminärt kommunfullmäktigemötet 17 juni.
Miljözonen på Hornsgatan kommer att omfatta samma sträcka som nuvarande dubbdäcksförbudet på Hornsgatan, och kommer att gälla från 1 februari 2020. Det kommer dock att vara tillåtet att korsa Hornsgatan även med fordon med Euro 4 klass och lägre.
Miljözon 1 finns redan i Stockholm och har funnits sedan 1990-talet. Miljözon 1 omfattar tung trafik. Denna miljözon skärps från 2021. Miljözon 2 omfattar lätt trafik som ej har Euro 5 eller Euro 6-klassning. Från 1 juli 2022 skärps reglerna för dieselbilar då de måste ha minst Euro 6-klassning inom miljözon 2. Miljözon 3 innebär att enbart elbilar och gasbilar får köra inom miljözonen. I nuläget finns inget förslag på att införa miljözon 3 i Stockholm.
Krav på euro 5 infördes september 2009, med andra ord är det bilar som är 11 år eller äldre som ej får köra i miljözonen från 1 februari 2020. När klass 2 skärps 1 juli 2022 tillåts inte åtta år gamla dieselbilar eller äldre inom zonen. Det finns dock enstaka äldre bilar som har euro 6 och som därmed kommer få köra i zonen.
Stockholm överskrider den så kallade miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna är den lägsta godtagbara nivån och är en så kallad begränsningsnorm, för luft enligt 5 kap 2 § 1 punkten miljöbalken. Vi är enligt lagstiftningen skyldiga att vidta de åtgärder som finns tillgängliga.