Nyheter

Dreem Arkitekter utvecklar projekt i Skärholmen

DREEM Arkitekter har i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor och tre andra arkitektkontor varit inblandade i stadsplanering för Vårholmsbackarna, beläget i Skärholmen, Stockholm. Planen är ett exempel på ”byggherredriven” detaljplan.
DREEM har även uppdraget att rita byggnaderna på två av tomterna i området. Fokus har varit att aktivera gaturummet mellan byggnaderna genom transparenta och aktiva bottenvåningar och radhus med förgårdsmark.
Stadsplaneringen och gestaltningen styrs av följande principer:
Samhörighet mellan befintligt och nytt
Bebyggelsen i Vårberg är uppförd i bebyggelsegrupper med grupperingar av likartade byggnader placerade i nord-sydlig eller öst-västlig riktning.
Anpassa bebyggelse och mark till topografin
Bebyggelsen i Vårberg är anpassad till topografin med höga byggnader på höjder och låga byggnader på lägre, plana ytor. Den glesa strukturen ger möjligheter till siktlinjer och utblickar.
Skapa stadsrum för människan
Strukturen i Vårberg karaktäriseras av öppna ytor och hus placerade i park med slutna parkeringsgarage som möter gatorna. Den stora skalan är dominerande och gränserna mellan offentligt och privat är svårtolkade.
Bilden:
Västra Vårholmsbackarna – stadskvarter mot park.
Visualisering Olof Eriksson