Nyheter

Första steget mot Stora Sköndals nya socialt hållbara stadsdel

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet innebär att området får 4 500 nya bostäder, varav cirka hälften hyresrätter.

Det innebär också tre nya skolor, 61 nya förskoleavdelningar och 15 000 kvadratmeter nya lokaler
för vård, kultur och handel. Markägaren Stiftelsen Stora Sköndal vill därmed skapa en stadsdel där
både miljö och sociala värden står i fokus. Utvecklingen kommer att göras under en tjugoårsperiod.
Staden har tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal gjort en grundlig utredning av stadsdelens
framtida utformning.

Förslaget som stadsdelsnämnden antog den 23 maj innebär att Framtidens
Stora Sköndal är ett steg närmare att förverkligas. Stiftelsen vill tillsammans med sina
samarbetspartners utveckla en ny klimatsmart stadsdel som också lägger vikt vid social hållbarhet.
Framtidens Stora Sköndal ska rymma olika behov och förutsättningar samt erbjuda en hög livskvalitet
för många olika människor. Stiftelsen kommer även att utveckla sin verksamhet inom förskola,
äldreomsorg, social verksamhet och neurologisk rehabilitering.

– Vi är väldigt glada för stadsbyggnadsnämndens beslut. Vi är och vill vara en social motor som
bidrar till samhället i stort. Därför vill vi utveckla en stadsdel där människor som med
varierande ursprung och förutsättningar kan mötas, leva och bo, säger Åsa Andersson, vd för
Stiftelsen Stora Sköndal.

Områdets stora kultur- och naturvärden tillvaratas på bästa möjliga sätt och dagens mest värdefulla
kulturmiljöer rustas upp och utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid att bygga promenadstråk, torg
och andra ytor som bidrar till en inkluderande miljö. Tekniska och digitala lösningar ska möjliggöra
samutnyttjande av fastigheter och verksamhetslokaler.

– Stockholm växer och då behöver staden utvecklas. Stora Sköndal kommer att bli en stadsdel
som är innovativ och hållbar samtidigt som naturvärden och kulturmiljön bevaras, säger
Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M) Stockholms Stad.

Om Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation. Idag driver stiftelsen
bland annat verksamheter inom äldreomsorg, förskola, boende för ensamkommande flyktingbarn,
neurologisk rehabilitering och högskola. Stiftelsen äger och förvaltar även mark i Sköndalsområdet.
Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver stiftelsen tillsammans med partners arbetet
med Framtidens Stora Sköndal.

Fakta om Framtidens Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal vill skapa ett levande och naturnära område nära city där många kan bo, leva
och arbeta. Det ska bli en modern och smart stadsdel med varierad arkitektur. Särskild vikt kommer
läggas vid att bevara Stora Sköndals vackra natur och kulturmiljöer. Stadsdelen kommer att byggas
under en 20-årsperiod och när den är färdig kommer det finnas 4 500 nya bostäder och 1 500 nya
arbetsplatser.

Fyra grundstenar för den socialt och miljömässigt hållbara stadsdelen Stora Sköndal:

En stadsdel med fokus på mångfald och arkitektonisk variation
Framtidens Stora Sköndal ska underlätta möten genom exempelvis multifunktionella platser som de
innovativa M-husen som både kan vara garage och mötesplatser. Dagens vackra kulturmiljöer
kommer fortsätta rustas upp och utvecklas.

En inkluderande stadsdel
Framtidens Stora Sköndal byggs med tillgänglighet för att underlätta möten mellan människor.
Därför kommer det exempelvis erbjudas såväl bostadsrätter som hyresrätter. Stadsdelen i Sköndal
ska skapa livskvalitet för alla människor, oavsett förutsättningar.

En miljövänlig stadsdel
Området har stora naturvärden som ska tillvaratas på bästa sätt. Det handlar om att åstadkomma
minimal miljöpåverkan, sanera mark där det behövs och att bevara både stråk med ekar och så
kallade spridningskorridorer.

En smart stadsdel
Framtidens Stora Sköndal kommer att ligga i framkant inom teknik och digitalisering för att skapa den
smarta staden. Bland annat med nya innovativa nyckelsystem, möjlighet till medlemskap i bilpooler,
lånecyklar och Wifi-nät.

Bild: Stora Sköndal