Nyheter

Skolstart med säkrare skolvägar i Solna

Nu kommer Solnas skolbarn tillbaka efter sommarlovet. Med fler barn i rörelse i stadsmiljön är det extra viktigt att visa hänsyn och omtanke i trafiken. Staden har under sommaren genomfört en rad insatser för en tryggare väg till och från skolan.

– Barn i Solna ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt varje dag. Staden har genomfört en rad insatser i den fysiska trafikmiljön kring skolorna, men samtidigt är det viktigt att vi alla visar mer hänsyn i trafiken nu när många barn går eller cyklar på väg till skolan – många av dem kanske på egen hand för första gången, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Insatser för säkra skolvägar
Solna stad arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för säkra skolvägar. Insatserna för de olika skolorna varierar, men det övergripande målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö i staden. Bland annat skapas fler och säkrare passager över gator där många barn rör sig på väg till och från skolan.

Exempel på förbättringar i trafikmiljön kring skolorna
Nya och tydligare övergångställen samt breddade gångbanor där barn korsar gator

Tydligare vägskyltning och gatumarkeringar

Varningssystem vid övergångsställen med blinkande ljus kopplat till rörelsesensorer

Digitala hastighetsskyltar

Nya platser för hämtning- och lämning med tydligare skyltning

Tillgänglighetsanpassa genom bland annat kantstenssänkning

Buskagebeskärning vid strategiska platser för att öka sikten

Förbättrad belysning.