Nyheter

Så påverkas bostäders värden av att vara klimatutsatta

I Sverige saknas uppskattningar över hur värdet på bostäder som ligger i översvämningskänsliga områden kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Studier gjorda i andra länder kan dock ge viss vägledning och pekar på behovet av bättre kunskap i Sverige om detta, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en debattartikel som publiceras i Sydsvenskan idag.

I debattartikeln för Robert Boije fram att det saknas vetenskapliga studier som uppskattar vilken effekt klimatförändringar kan få för marknadsvärdena på hus i utsatta områden i Sverige. Det finns dock lärdomar som kan dras från internationella studier.

– Internationellt har det gjorts en hel del forskning inom detta område. Några studier uppskattar hur värdet på hus sjunker vid faktiska översvämningar och hur förebyggande åtgärder kan dämpa fallet. Andra hur huspriserna påverkas av att myndigheterna tagit fram kartor över översvämningskänsliga områden. Det finns också studier som undersökt hur försäkringspremierna skiljer sig beroende på hur utsatta områdena är och om dessa skillnader återspeglas i huspriserna, säger Robert Boije.

– Av de studier som finns kan man dra slutsatsen att förebyggande åtgärder har en positiv effekt på husens marknadsvärden. Men då åtgärderna tar tid att genomföra och dessutom är mycket kostsamma – vilket också kan göra att åtgärderna måste göras stegvis över tid – är det angeläget att svenska kommuner så snart som möjligt tar fram de risk- och sårbarhetsanalyser som de enligt lag är ålagda att göra, säger Robert Boije.

– Forskningen visar att översvämningar har kraftigt negativa priseffekter men effekten klingar av snabbt. Det tyder på att hushållen är kortsiktiga och att god information och kommunikation om översvämningsrisker är angeläget, säger Robert Boije.

– Idag vägrar vissa svenska försäkringsbolag att försäkra nyproduktion i klimatutsatta lägen. Försäkringar på befintliga hus kan sägas upp på årsbasis på huvudförfallodagen. En alternativt utformad försäkringspremie som bättre speglar översvämningsrisken kanske är något att fundera på framöver även för svenska försäkringsbolag och lagstiftare, säger Robert Boije.