Nyheter

Fastighetsägarna Stockholm: ”Bostadsrättsföreningar skydd mot ekonomisk brottslighet bör ses över”

I en debattartikel på DN Debatt den 9 oktober skriver Fastighetsägarna Stockholms vd Oskar Öholm och bostadsrättsexpert Johan Flodin att bostadsrättsföreningars skydd mot ekonomisk brottslighet skyndsamt bör ses över.

Detta som ett svar på den enkätundersökning som Fastighetsägarna genomfört i samarbete med Sweco om bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet.

I undersökningen svarar 12 procent av de tillfrågade bostadsrättsföreningarna att de har utsatts för ekonomisk brottslighet minst en gång de senaste fem åren. Av de tillfrågade föreningarna uppger 25 procent att de inte känner till om de har utsatts för brott.

Oskar Öholm och Johan Flodin listar i sin debattartikel ett antal åtgärder för att stärka bostadsrättsföreningarnas skydd:

”• Relevanta myndigheter måste skyndsamt ges i uppdrag att kartlägga förekomst och sårbarhet när det gäller ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningar, samt utreda behov av eventuell ny lagstiftning.

Regelverket för revision i bostadsrättsföreningar bör ses över i ljuset av risken för ekonomisk brottslighet i och mot föreningarna.

• Nya regler för redovisning och underhållsplanering i bostadsrättsföreningar samt krav på nyckeltal i årsredovisningen bör införas för att göra det lättare att bedöma föreningarnas ekonomiska ställning.

Förbättra kunskapsläget för bostadsrättsinnehavare om vilka skyddsregler som finns redan i dag. Konsumentverket eller Bolagsverket bör få i uppdrag att ge information.”