Nyheter

Uppsala kommun erbjuder marknaden fyra fastighetspaket

Kommunstyrelsen i Uppsala har godkänt försäljningen av fyra fastighetspaket. För att skapa attraktiva paket har fastigheterna grupperats i de fyra ”paketen” Industripaketet, Storvreta centrum och de två fastigheterna kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten var för sig.

För kommunen är det viktigt att Storvreta centrum säljs till ett marknadsmässigt pris och till en aktör med rätt ambitioner för att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen utveckling av centrumet. Fastigheterna har en sammanlagt uthyrbar yta på drygt 4 200 km och en av fastigheterna är oexploaterad och utgör en byggrätt.

– Allt fler kommuner runt om i landet ser över sina fastighetsbestånd. I vårt fall kan en försäljning tillföra resurser, erfarenhet och utvecklingskraft som möjliggör utveckling av Storvreta centrum. För mig är det tydligt att kommunen inte behöver äga en fastighet för att kunna påverka hur en stad ska utvecklas, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Industripaketet består av fem industri- och kontorsfastigheter i Boländerna, två kontors-, industri- och lagerfastigheter i Librobäck och en fastighet med lager, produktion och lättare industri i Vaksala-Eke. Alla fastigheter har nära anknytning till centrala Uppsala. Industripaketet innehåller en attraktiv mix mellan utvecklingsfastigheter och fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Sammanlagt består paketet av c:a 49 000 kvm uthyrbar lokalyta och stor utvecklingspotential i byggrätter.

Kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten har bedömts vara mest fördelaktiga att säljas enskilt. Cykelfabriken är en attraktiv kontorsfastighet på drygt 19 400 kvm uthyrbar yta med ytterligare c:a 4 000 kvm under utveckling fördelat på fyra byggnader i centrala Uppsala.

Till detta kommer även två byggrätter på sammanlagt c:a 3 800 kvm uthyrbar yta. Samhällsfastigheten är belägen strax norr om Uppsalas stadskärna. Fastigheten är på c:a 2 000 kvm och har Uppsala kommun som enskild hyresgäst med en uthyrningsgrad på 100 procent.

Den formella försäljningsprocessen bedöms starta den 29 oktober och budprocessen kommer pågå under november till januari. De genomförda försäljningarna bedöms vara klara under första halvåret av 2020.

Bild:
David Mark.