Nyheter

Solna ökar i Öppna jämförelser för grundskolan 2019

Meritvärdet ökar, fler elever klarar kunskapskraven och andelen behöriga till yrkesprogrammen ökar – det visar Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner.

I Öppna jämförelser för grundskolan 2019 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förbättras resultaten för Solna stad inom samtliga områden, jämfört med 2018.

– Det är glädjande att den positiva utvecklingen fortsätter i Solna skolor. Att kunskapsresultaten fortsätter att öka visar att vi är på rätt väg med den kunskapsstrategi som vi implementerade för två år sedan, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Förbättringar på samtliga områden

Meritvärdet för elever i årskurs 9 ligger på 240,3 i årets mätning, vilket är en ökning med 10 poäng jämfört med föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet i riket är 229,8 poäng och Solna hör till de 25 procent av landets kommuner med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna.

Fler behöriga till yrkesprogram

I Öppna Jämförelser för grundskolan 2019 syns också en ökning av andelen behöriga till yrkesprogram i Solna stad: 87,3 procent (2018: 83,7 procent). Solna placerar sig därmed i den övre fjärdedelen av landets kommuner.

Ökning av elever som klarar kunskapskraven

77,8 procent av elever i årskurs 9 uppfyllde kunskapskraven i alla ämnen 2019, vilket är en ökning med cirka fem procentenheter jämfört med året innan.

Om Öppna Jämförelser grundskola

Resultatet i Öppna jämförelser grundskola baseras på meritvärde, behörighet till gymnasiet och andel elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. Resultat bekräftar att staden presterar bättre än det förväntade värdet utifrån den beräkningsmodell som SKR använder och som tar hänsyn till socioekonomiska förutsättningar.

Satsning på förbättrade kunskapsresultat 2020

I budgeten för år 2020 görs en satsning på fem miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten och en särskild satsning görs på fritidsverksamheten, med fokus på insatser för att stödja unga som behöver komma tillbaka till skolan eller arbetslivet. Samtidigt växlas arbetet upp med ytterligare en satsning på fem miljoner kronor på digitalisering och välfärdsteknik inom förskola, skola och omsorg.

Bild: Solna stad