Nyheter

Vinterviken sanerad

I ett år har Stockholms stad under ledning av exploateringskontoret sanerat strandområdet i Vinterviken från föroreningar. Nu är arbetet snart klart och området redo att ta emot besökare lagom till sommaren. Den 2 juni visades arbetet upp för ett mindre pressuppbåd.

Arbetena har inneburit att schakta bort 31 000 ton jord från stranden och sjöbotten och ersätta det med rena massor. En halvmeter muddermassor från sjöbottnen har grävts bort, ut till två meters djup. Alltsammans skulle utgöra en tre meter hög jordmassa om man lade det på en fullstor fotbollsplan.

– Det gör att Vinterviken nu är en säkrare och tryggare plats att vistas i, kommenterar exploateringskontorets projektledare Johan Olsve

Gamla industrier

Föroreningarna, mest arsenik, bly, zink och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), har funnits i marken under lång tid då det har legat flera industriverksamheter här under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

– Man har till exempel urlakat uran här tidigare. Men mest känt är nog Alfred Nobels sprängämnesfabrik, berättar Johan Olsve.

De gamla verksamheterna har lämnat dessa spår efter sig och då företagen har upphört för länge sedan finns det ingen att ställa till svars för föroreningarna, utan här har staten i form av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sett till att bekosta den nödvändiga saneringen av platsen, som klassas som ett av de tio mest förorenade områdena i Stockholms län.

– Stockholms stad har lagt stor vikt vid att sanera området då det är mycket välbesökt och populärt bland både närboende, stockholmare och turister, säger Johan Olsve.

Från slutet av juni tas de sista stängslen bort från gräsytorna som sedan kan välkomna områdets många besökare. Ännu återstår att sanera privata bostadsträdgårdar i området.

Fakta:

15 000 kvm färdigt gräs har rullats ut
20 000 lökväxter har planterats
100 träd och 1100 buskar har planterats
31 000 ton jord har schaktas bort och ersatts med ren jord