Nyheter

Premiär för Hallunda Gård i Botkyrka

Efter flera års arbete av Titania, arkitektfirman Arkitema Architects och Botkyrka kommun går nu planförslaget för Hallunda Gård i Botkyrka ut på samråd. Beslutet fattades i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun i förra veckan.

Hallunda Gård har varit stängd för allmänheten i 150 år och nu öppnar vi grindarna till en sovande pärla. En pärla omgiven av en helt fantastisk natur- och kul­turmiljö som dels ska kunna upplevas på egen hand men även som en del av Kulturspåret, Hälsans stig eller Mälar­promenaden.

De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med stor respekt och omsorg för platsens historia. Själva gårdsmiljön med byggnader lämnas intakt och vart och ett av de nya planerade kringliggande bostadsområdena får sin egen karaktär, starkt präglad av historien och naturen runt omkring.

Projektet är förankrat i områdets historiska anor som går tillbaka till bronsåldern, då området var en av mälardalens viktigaste och största boplatser. I dag kan man finna välbevarade gravar och gravfält belägna på landskapets böljande höjder som åskådliggör platsens historia.

De historiska spåren lägger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs natur, kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena. De historiska vägarna och stigarna återskapas och förstärker kopplingen till Mälaren. Hallunda kommer närmare inpå naturen och vattnet. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Kombinationen av gammal och ny skaparspänning och sätter prägel på miljön – en frisk vind som väcker området efter många år i dvala.

I mötet mellan nytt och gammalt finns projektets hjärta – en sprudlande miljö som hämtar sin inspiration från en annan period – från tiden då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd.

Med nya bostäder skapas ett tryggt rekreationslandskap, där boende och besökare skapar ett nytt rörelsemöns­ter och ökad aktivitet i området.

Tomtbergavägen söder om området byggs till en stadsgata som kantas av en allé och stadsmässiga flerbostadshus. Här samlas kollektivtrafik, handel och områdesservice samt flerbostadshus som erbjuder boende i både stad och park.