Nyheter

Kyrkor i Stockholm får ett lyft

Svenska kyrkan befinner sig i en stor och intressant tid fylld av förnyelsearbete – men också utmaningar. Klimatomställningen, naturkatastrofer, konflikter mellan stater och människor och – inte minst – den pågående coronapandemin erbjuder kyrkan nya arbetsfält och möjligheter att komma människorna närmare. Behovet av andlighet och gemenskap är stort och vittomfattande.

Och kyrkan finns fortfarande ofta mitt i staden eller i byn – rent fysiskt. Vi speglar oss i vår historia när vi ser och besöker våra kyrkor. De representerar trygghet och stabilitet när tiderna är oroliga.

Kyrkorna utvecklas också rent fysiskt för att fungera i en ny tid. De renoveras och förses med nya energisystem. De får moderna digitala larm och kyrkorummen öppnas upp för nya aktiviteter – anpassade till en ny tid. Kyrkan vill vara en förebild också på klimatområdet – en fråga som långsiktigt är livsavgörande. Öppettiderna är frikostiga i stadsmiljöerna men mer restriktiva bland de kyrkor som ligger i glesbygden – inte sällan som följd av stöldrisken.

Under minst 900 år har kyrkan i Sverige funnits i centrum bland människorna, oavsett om vi ungefär hälften av tiden varit katoliker – eller protestanter sedan reformationen på 1500-talet. Först under 1900-talet avtog betydelsen – om än successivt.

Själavård och allehanda möten människor emellan sker allt oftare digitalt. Men det förtar inte det faktum att behovet är stort också av fysiska möten och aktiviteter som innebär ökad gemenskap. Svenska kyrkan rustar sig nu på alla sätt för att inta en ny, spännande roll in i 2020-talet.

Bolagiserad fastighetsservice med säte i Stockholm

Den tidigare verksamheten Fastighetssamverkan Norr utgjorde från 2010 en del av Gustav Vasa församling i Stockholm. Verksamheten som erbjöd förvaltning och projektledning var efterfrågad och fick uppdrag även i andra församlingar i Storstockholm.

– Vi växte så mycket att det blev läge att bilda bolag. Från oktober 2018 har verksamheten därför drivits av Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB, berättar Sven Löfvenberg som är vd för bolaget.

Idag arbetar bolaget med förvaltning åt församlingar i Stockholms stift och dessutom som ledare i byggprojekt. Man åtar sig projekterings-, projekt- och byggledning, eller begränsade delar av projekt.

Uppdrag som är aktuella nu gäller främst S:t Matteuskyrkan, Storkyrkan och Högalidskyrkan. Dessutom S:t Paulskyrkan som nu byggs om för Stadsmissionens verksamhet. Samtliga nämnda ligger i Stockholm.

– Vi har sedan 2010 byggt upp en unik erfarenhet och det är inte omöjligt att Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm kommer att ta uppdrag som gäller även andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fortsätter Löfvenberg.

Storkyrkan i Stockholm rustas upp och får nytt utseende

En av huvudstadens klenoder, den mäktiga Storkyrkan i Gamla Stan, har sett lite skamfilad ut på senare år. Delar av putsen på tornet har fallit bort. Från hösten 2020 renoveras kyrkans exteriör med nytt tak, färgen återställs till 1740-talets rosa ton och tornhuven blir vackert kopparröd.

Under hösten 2020 ska Storkyrkans torn putsas om och fasaden få ny, barockrosa kulör för att bättre harmonisera med det intilliggande Slottet och även Riksdagshuset. Den idag ärggröna tornhuven blir mörkt kopparröd. Färgbytena är en viktig angelägenhet och har diskuterats ingående i samrådsmöten med Skönhetsrådet, länsstyrelsen, Fastighetsverket och Stadsmuseet.

Stockholmare och besökare kan själva se att putsen sitter löst på kyrkans torn. Skadad sten ska lagas eller bytas ut, och kyrkan ska även få nytt tak. Under exteriörens upprustning ska även fasaddetaljer som försvann vid en renovering i början av 1900-talet återställas och tas fram.

Historiska händelser

Storkyrkan omnämns i de historiska källorna för första gången på 1270-talet, några årtionden efter Birger Jarls skyddsbrev till Fogdö kloster år 1252, det år som brukar betraktas som huvudstadens officiella grundande.

Storkyrkan har varit med om åtskilliga viktiga historiska händelser under dess drygt 700-åriga historia. Reformationen på 1520-talet måste omnämnas, då självaste Gustav Vasa såg till att koret till kyrkan försvann – för att inte tala om det sena 1400-talets förbataljer inför rikets självständighet under Sten Sture den äldres tid. Det framgångsrika slaget uppe på Brunkebergsåsen 1471 mot danskledda unionsförespråkare kom att i Storkyrkan symboliseras av S:t Göran och Draken, den unika statygruppen av lybeckskulptören Bernt Notke. Statygruppen fick sin plats i den främre delen av Storkyrkan år 1489.

Sollentuna kyrka med anor från 1100-talet moderniseras

Under 2020–21 kommer historiskt intressanta Sollentuna kyrka med anor från tidig medeltid att genomgå en modernisering och få förbättrad tillgänglighet. Även en ny orgel ska installeras.

Den första kyrkan i Sollentuna stod färdig redan i slutet av 1100-talet och därefter har ett flertal utbyggnader och omgestaltningar genomförts, och på 1600-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende.

Den förestående renoveringen under hela 2020 och delar av 2021 handlar om att göra kyrkan tillgänglig för alla, även de med funktionsnedsättning. Den västra porten görs om så att nivåskillnader byggs bort vilket gör det lättare att komma in och ut med rullatorer och rullstolar.

En ny orgel installeras för att ge en bättre ljudupplevelse för kyrkobesökarna och det sker också installation av moderna system för bättre ljud, belysning, brandskydd och larm.

För att åstadkomma bättre utrymme för alla tas främre bänkraden och kororgeln vid koret bort. Dopfunten flyttas upp till korets södra sida medan värdeskåpet flyttas bakåt i kyrkan och placeras under läktaren. En ramp byggs upp från södra sidan och den gamla altarringen sätts tillbaka – samtidigt som korets mindre förhöjning tas bort.

– Vår avsikt med renoveringen är att förbättra tillgängligheten för alla, samtidigt som vi passar på att modernisera våra system för bättre belysning, ljud och brandskydd. En stor rengöring av väggar, valv, fast inredning och fasad är några av de ytterligare förbättringar vi genomför, säger Marie Björndahl, fastighetschef i Sollentuna församling.