Nyheter

Nätverket Låt Parken Leva: ”Kyrkogårdsförvaltningen söker bygglov för ceremonibyggnad utan begravningsplats”

Stockholms kyrkogårdsförvaltning har ännu varken sökt marklov eller bygglov för första etappen av Järva begravningsplats. Ändå har förvaltningen under våren jobbat med en separat bygglovsansökan för ceremonilokalen, en av begravningsplatsens byggnader.

”Märkligt” säger nätverket Låt Parken Leva i ett yttrande.

– Utan begravningsplatsen är ceremonilokalen meningslös, säger nätverkets talesperson Björn Erdal. Förvaltningen är antagligen desperat efter tio resultatlösa år med sitt hopplösa projekt. Nu vill den få in en fot i området genom att bryta loss en byggnad ur helheten och söka separat bygglov enbart för den.

Återkallad ansökan

Bygglovsansökan undertecknades redan den 8 januari, men var då så ofullständig att den måste återkallas. Efter kompletteringar och nya skisser kunde ansökan till slut kungöras i slutet av juni. Byggnaden har blivit 441 kvadratmeter trots att detaljplanen anger maximala byggarean till 400 kvadratmeter.

Av korrespondensen mellan förvaltningen och bygglovsavdelningen framgår att projektledarna vill slippa söka bygglov för begravningsplatsen. De diskuterar bland annat om begravningskvarterens entrépartier kan göras om till så kallade friggebodar, och därmed komma undan bygglovskravet.

”Tragisk fars”

– Detta projekt är en tragisk fars. Stockholm skämmer ut sig. Nu måste stadens politiska ledning ta ansvar och stoppa slöseriet med tid och pengar, säger Björn Erdal från Låt Parken Leva. Det går att bygga en värdig begravningsplats snabbare, billigare och bättre bredvid järvabornas prisbelönta park.

Låt Parken Levas yttrande i sin helhet:

”Invändning mot bygglov – Ärende 2020-00531 – Nybyggnad av ceremonilokal 

Det är märkligt att kyrkogårdsförvaltningen söker bygglov för en ceremonibyggnad längst in området för begravningsplatsens första etapp, utan att det finns vägar, p-platser, gravkvarter eller något av den infrastruktur som behövs för att kunna uppföra ceremonibyggnaden. Det finns kort sagt ingen begravningsplats ännu, inte ens marklov och bygglov för en begravningsplats. Så länge begravningsplatsen inte har fått alla tillstånd är ceremonibyggnaden meningslös.

Vi ser en växande desperation hos kyrkogårdsförvaltningen som i detta ärende företräder ett särintresse gentemot det allmänintresse som Låt Parken Leva företräder, eftersom förvaltningen helt i onödan vill ta en prisbelönt park ifrån järvaborna. Utifrån prestigeskäl har de valt plats och hållit arkitekttävling utan hänsyn till de starka rekreationsvärdena i området och utan att vara medvetna om de extremt dåliga markförhållandena. Därför har förvaltningen fortfarande 10 år efter arkitekttävlingen inte lyckats få bygglov och startbesked.

Nu försöker kyrkogårdsförvaltningen få in en fot i området genom att bryta loss en byggnad ur helheten och söka separat bygglov enbart för den.

I mejlväxlingen mellan kyrkogårdsförvaltningens inhyrda projektledare och stadens bygglovhandläggare framgår dessutom hur kyrkogårdsförvaltningen på olika sätt försöker komma undan bygglovsplikten för begravningsplatsen. Till exempel föreslår projektledaren sänkt takhöjd för gravkvarterens entrépartier för att de ska kunna räknas som friggebodar och därmed slippa bygglov.

Detta är typiskt. Från arkitekttävlingen och framåt har kyrkogårdsförvaltningens haft som strategi att steg för steg smyga in ett monumentalt och brutalt begravningsprojekt i den befintliga och populära parken, där varje ja i processen ska leda vidare till nästa. Förvaltningen har vant sig vid att kunna nonchalera byggkrav, reservatsregler och budgetgränser.

Det är också slående hur lite respekt inblandade parter har för det vinnande förslaget ”Öarnas” påstådda arkitektoniska kvaliteter, när man diskuterar sänkta höjder och glesare brädor för att undgå bygglovskrav. Kanske är det logiskt, eftersom det inte längre finns några likheter mellan det vinnande förslaget och dagens bygghandlingar.

Vi anser att kyrkogårdsförvaltningen ska följa plan- och bygglagen och sluta töja på alla tänkbara gränser. Det finns inget skäl att förvaltningen ska få överskrida ceremonilokalens maximala byggarea 400 kvm som anges i detaljplanen, och heller ingen anledning att förvaltningen ska få separat bygglov för en byggnad oberoende av den begravningsplats förutan vilken byggnaden saknar funktion.

Plan- och bygglagen är klar:

”Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentliga ändra en begravningsplats. Krav på bygglov omfattar såväl allmänna som enskilda begravningsplatser. Förutom själva begravningsplatsen kan även byggnader, parkeringsplatser, murar eller andra åtgärder som behövs för begravningsplatsen kräva bygglov.”

Vänliga hälsningar

För Låt Parken Leva

Björn Erdal, Tensta

Bild: Arkitekt Kristine Jensen / Stockholms kyrkogårdsförvaltning