Nyheter

Lilla Lidingöbron främjar gång, cykel och järnväg

Lidingö Stad bygger en ny bro mellan Ropsten och Lidingö. Lidingöbanan får dubbla spår och det blir flerfiliga gång- och cykelbanor. Ökad kapacitet för Lidingöbanan, låg lutning för cyklister och utsiktsplatser för gående ska göra bron till ett alternativ till biltrafik.

Gamla Lidingöbron är utsliten och undersökningar har visat att det är mer ekonomiskt att bygga en ny bro än att renovera den nuvarande. Lilla Lidingöbron blir 750 meter lång och 16 meter bred och kommer att ha dubbla spår för Lidingöbanan samt flerfiliga gång- och cykelbanor med utsiktsplatser. Den nya bron kommer att fördubbla kapaciteten för Lidingöbanan och möjliggöra ett tåg var femte minut mot nuvarande tiominuterstrafik.

På Lidingösidan kommer bron att ansluta lågt och på motsatta sidan hade Stockholms Stad önskemål om att bron skulle ansluta lågt mot kajen vid Ropsten. Det var en av anledningarna till att man valde en låg bro hela vägen.

Fördelar med låg bro

– Vi ville inte ha en bro med en puckel som bara är hög på mitten. Att bygga en så låg bro som möjligt har flera fördelar. Det är billigare än att bygga en hög bro och det ger en bättre tillgänglighet. Det finns ett gränsvärde på en lutning på högst två procent för att en bro ska fungera bra för rullstolar och rörelsehindrade, förklarar Jan Werner som är projektledare på Lidingö Stad.

En låg bro gör även att farten hos cyklister blir jämnare och leder till färre omkörningar och minskad risk för trängsel och olyckor. Dessutom kortas restiden för cyklister.

Tillgängligheten ställdes mot önskemål från båttrafiken som ville ha en högre bro. Alla parter var överens om att en öppningsbar bro inte var något alternativ. Det skulle störa trafiken alltför mycket.

– I stället blev det en väl avvägd kompromiss. Enligt en vattendom skulle bron ha minst 5,4 meter segelfri höjd. Lidingö Stad valde att höja den seglingsfria höjden till sju meter. Det var även viktigt för att möjliggöra en ökad båtpendling i framtiden.

Snygg och funktionell design

Inför bygget av Lilla Lidingöbron anlitades den engelska arkitektfirman Knight Architects som är specialiserad på design av broar, för att ta fram riktlinjer för bron. Huvudpunkterna i dessa riktlinjer var dels att få den nya bron att visuellt harmonisera med den intilliggande vägbron, dels att göra den 750 meter långa passagen över bron för fotgängare mindre monoton.

– Knight Architects har haft stort inflytande och satt sin prägel på såväl brostöd och överbyggnad som belysning och räcken. En viktig del var att det skulle vara samma indelning på brostöden som det är på vägbron. Detta för att det ska vara logiskt att navigera för de som åker båt under de två broarna, påpekar Jan Werner.

För Lidingö Stad har det varit viktigt att designen inte fick fördyra bygget av bron.

– Designen ska inte vara flashig utan den ska fokusera på det som är viktigt för resenärer och fotgängare, som belysning och räcken. Designen får heller inte försvåra underhållet på bron.

Spännarmerad betong

En stor del av arbetet med Lilla Lidingöbron sker under vatten. Djupet i Värtan är 20 meter och sedan är det ytterligare 20 meter ner till fast berg. Det har krävt pålning med stålrörspålar för bygget av landfästen och brostöd. Totalt blir det cirka 200 pålar med en diameter på 800 millimeter.

Överbyggnaden byggs från Ropsten mot Lidingö. En formställning läggs mellan landfästet och första brostödet. Därefter gjuts det första spannet av överbyggnaden och sedan spänns kablar upp i konstruktionen, så kallad spännarmerad betong. När en gjutning är klar flyttas ställningen till nästa brostöd och proceduren upprepas. Bygget av resterande brostöd pågår parallellt med att spannen gjuts.

Hållbar infrastruktur

– Det är totalt nio spann som gjuts på detta sätt och vi räknar med att gjuta ett spann i månaden. Så det kommer att ta ungefär ett år att gjuta hela bron. Gjutningen av det första brospannet inleddes i början av juli, säger Jan Werner.

En bärande tanke i projektet Lilla Lidingöbron har varit att skapa infrastruktur som är hållbar långt fram i tiden genom att stärka kapaciteten för kollektivtrafik, gång och cykel. Bron är dimensionerad för att hålla i hundra år.

Namnet Lilla Lidingöbron syftar på att bron, till skillnad mot den stora bilbron, är mer småskalig och anpassad till resenärer som väljer kollektivtrafik eller cykel och gång, och ska främja dessa före biltrafik.

– Vi har även fått delfinansiering av bron från Trafikverket, eftersom projektet uppfyller kraven för bättre miljö i städer, så kallat stadsmiljöbidrag, berättar Jan Werner.

FAKTA:

Tidplan: december 2018–november 2023

Byggherre: Lidingö Stad

Totalentreprenör: Implenia Sverige AB

Arkitekt: Knight Architects

Kostnad: 727 Mkr