Nyheter

Ny lagstiftning om avfall påverkar samhällsplanering och projektering

Ökat fokus på cirkulär ekonomi och ny lagstiftning om bostadsnära insamling av källsorterat avfall gör att avfallsfrågorna behöver ges mer uppmärksamhet i samband med kommunernas översiktsplanering samt detaljplanering och projektering av bostäder och kommersiella lokaler.

Från och med 2021 påbörjas en utbyggnad av systemet med insamling av förpackningar och returpapper vid bostadshus, så kallad bostadsnära förpackningsinsamling. Den nya lagstiftningen gör att man behöver planera och projektera för källsortering och hämtning av upp till 8 avfallsfraktioner. Det är dessutom olika aktörer som har ansvar för att hämta avfallet med olika krav och önskemål på utformningen. För att kunna visa att samtliga aktörer – såväl avfallslämnare som avfallshämtare – har möjlighet att uppfylla sitt lagstiftade ansvar är det därför ofta lämpligt att genomföra en avfallsutredning i samband med detaljplaneläggning.

Tyréns har nu tagit fram rapporten ”Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfallsfrågor kan hanteras i den fysiska planeringen”, i ett projekt som finansierats av Avfall Sverige och med deltagande från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och både planhandläggare och avfallshandläggare på ca 10 kommuner.

– Det är lätt att underskatta avfallsfrågornas komplexitet i detaljplaneskedet men alla aktörer behöver kunna uppfylla sitt lagstiftade ansvar för den avfallshantering som ska ske bostadsnära. I detaljplaneskedet behöver man visa att utrymme finns för att lösa detta så ofta behövs någon form av avfallsutredning, säger Elisabet Höglund, en av Tyréns avfallsspecialister som arbetat med rapporten.

Rapporten innehåller tre delar. Delarna om avfallsområdet respektive processer för fysisk planering vänder sig till de som inte arbetar med respektive område till vardags och har till syfte att skapa överblick och sprida kunskap. Huvuddelen av rapporten ägnas till checklistor med tillhörande fördjupningar för regional planering, översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, ur både plan-, avfall- och bygglovshandläggarperspektiv.

– Vi är medvetna om att både planhandläggare, arkitekter och projektörer har otroligt många områden att ta hänsyn till i planering och utformning, men avfallshantering på den nivå som krävs i ett hållbart samhälle kräver utrymme och behöver därför vara ett av de områden som beaktas, säger Lovisa Wassbäck, avfallsspecialist på Tyréns med stor vana att arbeta med avfallsfrågor åt exploatörer i detaljplaneskedet.

Den 2 juni presenterade Tyréns rapporten på Avfall Sveriges årsmöte för ca 300 personer med huvudsaklig inriktning mot avfall. Det finns planer på att presentera rapporten på konferenser mer inriktade mot fysisk planering, och Avfall Sverige och SKR har diskuterat möjligheterna att starta ett nätverk.

– Det är viktigt att de här frågorna får en högre prioritet och vi hoppas förstås på intresse hos kommuner och exploatörer, avslutar Elisabet Höglund.