Nyheter

Debatt: ”Bygg Nobel Center på Tegelbacken!”

Här ett inlägg från Arkitekt Bengt Smideman Arkitekt SAR/MSA, TeknD, Smideman Arkitekter AB om Nobel Center:

”Efter det misslyckade försöket att bygga Nobel Center på Blasieholmen har Slussen lanserats som ny plats för etableringen. Att Slussen är en kommunikationsknutpunkt gör det till ett intressant förslag.

Dock är det många som framfört kritik av varierande slag och viktiga sponsorer är så missnöjda att de inte vill delta i etableringen vid Slussen.

I debatten framförs nu en del andra alternativ och jag vill tillföra en mycket stark kandidat till etableringsplats: Tegelbacken, som har många fördelar.

Extremt gott kommunikationsläge

Nobel Center ska vända sig mer utåt och ha utställningar öppna för skolklasser och övriga allmänheten. Utöver den etablerade museiverksamheten ska också aktuella nobelpristagare och deras arbeten presenteras med utställningar. Det är då en stor fördel att såväl samtliga tunnelbanelinjer som pendeltåg har stationer i anslutning till platsen. Även ett flertal buss- och båtlinjer ansluter här. Dessutom är det enkelt för taxi och annan biltrafik att nå platsen.

Besökare från övriga landet har också nära från Centralstationen, inklusive flygbussarna och Arlanda express. Kommer man från andra länder är denna plats också mycket lättillgänglig.

Byggnaden kan få entréer mot Vasagatan och Centralplan utanför Centralstationen. Dessutom kan entréer vändas mot Tegelbacken och den nya torgmiljö som kan skapas där.

Mycket nära till Stadshuset och andra viktiga funktioner i Stockholm

För nobelprisceremonin är det självklart en fördel att Nobel Center ligger nära Stadshuset. Man kan öka tillgängligheten ytterligare med en bro mellan Nobel Center och Klara strand samt vidare till Yngve Larssons Park vid Stadshuset.

Läget är också mycket nära ett flertal hotell med ett stort antal hotellrum. Även ett stort antal konferensrum i olika storlekar finns i det direkta närområdet.

Det är också mycket nära till departementsbyggnader och andra samhällsfunktioner. Från Nobel Center vid denna plats kan man få utsikt över bland annat Riksdagshuset, Stadshuset, Slottet och Gamla Stan, Riddarholmen samt mot Nobels tidiga etableringar vid Hornstull och i Vinterviken.

Med ett så bra läge skulle Nobel Center kunna kombineras med ett Business Center och till exempel showrooms för Stockholms Stad och svenska produkter.

Det går inte att komma ifrån att en etablering på Tegelbacken skulle vara mycket prestigefylld.

Tillgänglig tomt

Den föreslagna marken är i kommunens ägo och den är tekniskt möjlig att bebygga. Det finns inga direkta konkurrerande intressen som kan försvåra processen med detaljplan och bygglov. Det är relativt nära till fast berg så att det går att påla för byggnaden. Det går att grundlägga utan att störa tunnelbanan och Citybanan som går under platsen på olika nivåer. Billederna tillhör Stockholms stad och kan byggas in utan komplicerade lösningar.

Byggnaden skulle kunna rymma minst 30 000 kvm men troligtvis uppåt 50 000 kvm utan att inkräkta på spårområdet.

Stockholm kan förskönas!

Tegelbacken är idag ingen vacker plats. Det är snarare en skamfläck i Stockholm där många turister passerar en skuggig, urindoftande, hårdgjord stenöken och den otrygga tunneln under järnvägen. En byggnad här skulle kunna försköna platsen avsevärt och skapa hög status. Stadsmiljön skulle kunna helas på ett intressant sätt genom byggnadens placering och utformning, och genom en behövlig omvandling av gatumiljön och torgmiljön i detta Stockholms mest centrala läge. Trafikmiljön på Tegelbacken härstammar från hästspårvagnarnas tid och har inte anpassats till dagens trafiksituation. Därför är det onödigt mycket trafikytor vilka till viss del skulle kunna omvandlas till torgytor så att Tegelbacken blir en plats att vistas på och inte bara passera.

Det är inte bara på marken som platsen är otrivsam. Har man konferens på hotell Sheraton så förtas utsikten mot Stadshuset helt av den dominerande trafikapparaten. Är man i stadshustornet och blickar ut över Stockholm så framstår också Tegelbacken som en stökig och oskön plats. En byggnad här skulle kunna minska barriäreffekterna och knyta Stadshuset mer till Stockholms centrum. Stockholms och rikets centrum skulle få en värdigare gestaltning.”