Nyheter

Skötsel av Hovings Malmgård i kvarteret Sommaren

Einar Mattsson förvärvade år 2000 kvarteret Sommaren 10 på Södermalm parallellt med en markanvisning från Stockholms stad med ytterligare mark för tillskapande av en byggrätt i en detaljplaneprocess.

Detaljplaneprocessen avbröts 2003 och har legat i träda bland annat kopplat till osäkerheter kring bussdepån och i väntan på att kvarteret Persikan ska bli klart.

När nu detaljplanen för Persikan under våren 2018 äntligen vunnit laga kraft så har Einar Mattsson förhoppningar att utvecklingen av nya bostäder i anslutningen till kvarteret Sommaren åter kan ta fart. Samtal med representanter för Stockholms Stad pågår i dessa frågor.

Hovings Malmgård

Väl medvetna om de kulturhistoriska värden som Hovings Malmgård besitter och att dessa bör värnas har Einar Mattsson aktivt fört en dialog med Stockholms stad allt sedan förvärvet med målet att så snabbt som möjligt få sätta igång arbetet.

För ett år sedan lade man bland annat fram ett förslag om hur man kan förstärka huset. Innan detta görs behöver det vara klart hur den framtida användningen av fastigheten ska se ut.

Förvaltning och skötsel av byggnaden

Byggnaden Hovings Malmgård är som alla byggnader i behov av aktiv skötsel. Den gamla byggnaden har under många år varit utsatt för sättningsproblematik och olika utredningar och åtgärder har vidtagits både före och efter Einar Mattsson förvärvade fastigheten.

Dialog med stadsbyggnadskontoret och remissinstanser

Einar Mattsson har fortsatt en aktiv dialog med Stadsbyggnadskontoret, den myndighet som hanterar frågan om förändringar i Stockholms stadsmiljö. Kontakter finns sedan länge med tjänstemän på viktiga remissinstanser som t.ex. aktuella Stadsmuseet samt med Hiertas ättlingar som generöst erbjudit sig att bistå med kunskap om gården när det finns konkreta idéer att ta ställning till.

Stadsmuseet kontaktade även Einar Mattsson med ett mail inkommet den 26 juni i år angående byggnadens kulturhistoriska värden.