Nyheter

Telge Återvinning renar lakvatten från PFAS med ny metod

PFAS beskrivs ofta som en av vår tids värsta gifter. Ämnena finns överallt i vår miljö och för Telge Återvinning har PFAS i lakvattnet från avfallsdeponin varit ett särskilt stort problem. Bolaget har under ett par år lagt stort fokus på lösning för att rena lakvattnet och har nu hittat en i samarbete med Envytech och det australiensiska företaget OPEC.

Lakvatten bildas av nederbördsvatten som infiltrerar genom deponin, samt vid komprimering, då vattnet i avfallet som ligger i deponin pressas ut.

Katarina Sjöberg, miljöansvarig på Telge Återvinning, förklarar vidare:

– Vattnet som kommer i kontakt med avfallet blir förorenat och olika föroreningar, däribland PFAS följer med lakvattnet ut till en uppsamlingsdamm och vidare till Himmerfjärdsverkets reningsverk.

Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 2009. Kraven för certifieringen har nu skärpts och för att reningsverket ska kunna behålla sin certifiering krävs att inkommande vatten från anläggningar med deponier förhåller sig till gränsvärden på utpekade kemikalier och således är tolerabelt. Detta resulterar i att lakvattnet från Tveta måste renas för att även fortsättningsvis kunna ledas till reningsverket.

För Telge Återvinning har det varit utmanande att hitta en lösning som kan hantera både föroreningarna och det stora flödet.

– Vattnet är en cocktail av olika bakterier, näringsämnen och föroreningar som dessutom genereras i stora volymer – upp till 100 000 kubikmeter per år, förklarar Katarina. Vi har arbetat hårt de senaste tre åren för att hitta en lösning för att rena lakvattnet från PFAS till en nivå som Himmerfjärdsverket kan acceptera. Tester har utförts både i labbmiljö och som pilotreningsprojekt i fält.

Reningsanläggningen som kommer uppföras på Tveta bygger på skumfraktioneringsteknik där PFAS-ämnena med hjälp av luft skummas upp och separeras i ett koncentrat från lakvattnet.

– Vi är först i Europa med denna typ av lösning och intresset från andra liknande anläggningar är stort. Många vill veta mer inför egna upphandlingar, berättar Katarina.

Innan årsskiftet räknar Telge Återvinning med att anläggningen ska vara på plats.