Nyheter

Mälardalsrådet lämnar svar till Europeiska kommissionen om framtidens transportpolitik

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete lämnar ett tydligt svar till Europeiska kommissionen när framtiden för EU:s transportpolitik (TEN-T) nu ska avgöras.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. 2/3 av alla utrikesresor börjar eller slutar i regionen.

Tillförlitliga och effektiva transporter på väg, sjö och järnväg är avgörande för såväl Stockholm-Mälarregionens som Sveriges konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien är området en viktig länk i grannländernas transportkedjor och har en nyckelroll i övergången till hållbara transporter.

– Svaret på hur Stockholm-Mälarregionen ska kunna återstarta efter pandemin kommer inte vara minskad rörlighet. Inte heller är det svaret på hur konkurrenskraften inom EU ska upprätthållas. Vi behöver se mer av tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter för att öka rörligheten av människor såväl som gods till och från Stockholm-Mälarregionen. Då krävs ett utvecklat transportinfrastruktursystem som gynnar hela unionen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Sju regioner eniga om framtidens transporter

Nu uppdateras den europeiska transportpolitiken (TEN-T) och de sju regionerna i Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete (En Bättre Sits) har lämnar ett tydligt svar till Europeiska kommissionen. Svaret bygger på regionernas överenskommelse om prioriteringarna för infrastrukturen (”Systemanalys 2020. Framtidens resor”), som lämnats till den svenska regeringen. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

– Exporten måste fungera för våra industriföretag. Att rätt prioriteringar görs i den europeiska transportinfrastrukturen är avgörande, både för att nå klimatmålen inom Parisavtalet och för den fortsatta konkurrenskraften i vår del av Sverige, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Den 5 maj presenteras svaret under ett seminarium med Europeiska kommissionen. Nedan kan några av huvudfrågorna läsas i punktform:

Tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter är avgörande för konkurrenskraften

Minskad rörlighet är inte ett alternativ. Det skulle slå mot konkurrenskraften i unionen

För att nå klimatmålen i Parisavtalet måste satsningar göras där nyttan är som störst

Det måste gå att ladda elbilar och tanka biobränslen där transporterna går

De sju regionerna i Stockholm-Mälarregionen måste räknas till EU:s prioriterade ”stomnät”

En utökning av EU:s stomnätet till norra Sverige, Norge och Finland är positivt

Stockholm och Örebro ska fortsätta ses som särskilt viktiga transportnoder 

Östersjöns och Mälarens transportvägar är viktiga för transporterna

Det behövs en öppenhet för nya tekniska och innovativa transportlösningar