Nyheter

Norrtälje inför ny klotterpolicy för ökad trygghet och minskad brottslighet

Både forskning och kommunens trygghetsundersökningar visar att klotter skapar otrygghet. Norrtälje Kommuns nya klotterpolicy ger ökade möjligheter för ökad trygghet och minskad brottslighet.

I flera av kommunens trygghetsundersökningar och medborgardialoger har det framkommit att invånare upplever klotter som ett problem och att det skapar otrygghet i det offentliga rummet, och det finns även forskning som stöder detta. Med anledning av det har kommunen nu tagit fram en klotterpolicy för att förtydliga vikten av att snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse.

– Vi vet att klotter som inte saneras leder till eskalerade brottslighet och nonchalans i området, och därmed ökad otrygghet. Den nya klotterpolicyn är därför en viktig pusselbit för att fortsätta att öka tryggheten i hela kommunen, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

En arbetsgrupp inom kommunen kommer att regelbundet samverka med privata fastighetsbolag, fastighetsägare och andra aktörer och bjuda in dem att delta i arbetet kring att sanera klotter och skadegörelse i kommunen. Plan- och bygglagens skrivningar om vårdade fastigheter ska tillämpas mer aktivt så att privata fastighetsägare kan tvingas att sanera nedklottrade väggar och plank.

– Om vi kan minska brottsligheten och kostnaderna för skadegörelse kommer vi kunna öka attraktivitetskraften och tryggheten i hela kommunen. Och det är bra för både invånare, besökare och näringslivet, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Nolltolerans

– Vi ska ha nolltolerans mot klotter och skadegörelse! Därför känns det bra vi nu kan göra verklighet av den fråga vi drivit länge om att klotter ska tas bort inom 48 timmar, säger Robert Beronius (L), kommunalråd.

– Med hjälp av policyn blir det också enklare att se till att de verksamheter vi samverkar med eller stödjer tar avstånd från klotter, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.

Policyn innebär bland annat:

Klotter ska saneras inom 48 timmar

Allt klotter ska polisanmälas och fotodokumenteras i samband med anmälan

Alla inhyrda objekt exempel byggbodar och containers ska vara sanerade innan de kommer till Norrtälje kommun

Norrtälje kommun ska inte medverka i eller stödja verksamheter och evenemang som inte tar avstånd från klotter och skadegörelse

Norrtälje kommun kommer även att arbeta med attitydsprogram mot elever och deras föräldrar för att öka möjligheten för barn och ungdomar att utvecklas i en miljö som är fri från riskfaktorer som missbruk och kriminalitet.