Nyheter

Sista etappen dubbelspår på Roslagsbanan

Nu byggs två kilometer dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Det är sista etappen i utbyggnaden av 22 kilometer dubbelspår som ska säkerställa Roslagsbanan för nya snabbare tåg och tätare avgångar.

Som ett led i Stockholms Lokaltrafiks (SL) strategiska utvecklingsarbete pågår en upprustning och utbyggnad av Roslagsbanan för att den ska klara den kraftiga befolkningsökning som väntas i nordöstra Stockholm.

– Målet med utbyggnaden är att Ropslagsbanan ska klara 4+4S. Det innebär att det i framtiden ska vara möjligt att trafikera fyra vanliga tåg och fyra snabbtåg varje timme. För att klara det behöver tågen kunna hålla en högre hastighet. Det är anledningen till att vi bygger dubbelspår på delar av banan, förklarar Rickard Zander som är projektledare på SL.

Sista etappen

I fjol byggdes delen mellan Täby kyrkby och Lokevägen. Från midsommar till 16 oktober är tågtrafiken avstängd för att delen Lokevägen till Kragstalund ska kunna byggas.

Det existerande enkelspåret rivs upp varefter det schaktas för en ny spårbank för dubbelspåret. Det byggs även kanalisation, fundament, VA-korsningar med mera. Där markförhållandena är dåliga grävs en del av leran ur och ersätts med ett lättare material.

– Om vi skulle ha använt traditionellt material hade vi varit tvungna att schakta ur mer. Nu tar vi bort dålig lera och lägger dit Hasopor, som är ett fyllnadsmaterial tillverkat av återvunnet glas, säger Daniel Sundqvist på NCC.

Varierande markförhållanden

Längs sträckan byggs tre broar. Då markförhållandena varierade användes tre olika spontningsmetoder inför grundläggningen, larssenspont, berlinerspont och RD-vägg.

Vid den ena bron var grundvattennivån ett problem. RD-väggen bildade en tät låda så att grundvattnet kunde sänkas i lådan. Därefter kunde bron grundläggas. RD-väggen består av 323-millimeters rör som borrades ner med tre maskiner samtidigt. Dom gjorde av med cirka två kubikmeter vatten per minut.

– Skulle vi ha använt traditionell sedimentering hade det krävt 15–20 tankar. Eftersom det är väldigt trångt använde vi en vattenreningsanläggning på var sida om spåret. Med täta provtagningar kunde vattnet släppas ut på dagvattenledning.

Logistisk utmaning

Mark- och betongarbeten sker i skift mellan 05:00 och 22:00. Detta för att hinna med allt arbete under tågavstängningarna.

– Arbetsområdet går rakt genom ett villaområde. Det ställer krav på logistiken. Vi byggde ett 70-tal byggvägar på villatomter för att komma åt. De flesta boende har varit väldigt positiva eftersom de vet att resultatet blir en förbättring, berättar Daniel Sundqvist.

Han konstaterar projektet bidrar till att göra området kring järnvägen säkrare.

– Med de nya broarna ökar säkerheten för bilister, cyklister och gående. Tidigare var det endast plankorsningar, nu blir det riktiga undergångar. De bullerskärmar som sätts upp tar bort ljud för de som bor längs spåren. De gör det även säkrare då det tidigare endast fanns enklare nätstaket.

FAKTA:

Tidplan: april 2020– 2024

Byggherre: Storstockholms Lokaltrafik

Beställare: Täby Kommun

Järnvägskonsult: Sweco Rail AB

Generalentreprenör: NCC

Järnvägsentreprenör: Strukton Rail AB

Mark entr. / Bullerskärmar: Grundtuben

Kostnad: 250 Mkr