Nyheter

Samverkansprojektet Miljörummet – framtidens avfallshantering

Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren lanserar nu samverkansprojektet Miljörummet – samtal om framtidens avfallshantering.

Syftet är att sätta strålkastarljus på dagens avfallshantering och undersöka vilka lösningar som krävs för att förbättra för boende, fastighetsägare och avfallsaktörer på kort och lång sikt.

Projektet genomförs i samarbete med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm.

Bakgrunden till initiativet är en gemensam vilja att lösa de utmaningar som ökade krav på sortering, tillgänglighet, digitalisering och brist på utrymme innebär. Det är många aktörer som är involverade i avfallshanteringen i Stockholm, vilket kan bidra till otydlighet kring vem som gör vad. Mycket avfall sorteras fel och kan därför inte återvinnas. För boende är det inte alltid lätt att göra rätt när förutsättningarna saknas. Ökade krav på fler avfallsfraktioner riskerar även att medföra fler transporter med ökad trafikbelastning och utsläpp som följd.

– Utifrån fastighetsägarens perspektiv är det en utmaning att avfallshanteringen tar allt mer plats i fastigheten. De nya reglerna som införs inom kort, som separat insamling av matavfall och bostadsnära insamling, gör att fastighetsägare kan få svårt att på egen hand möta de här kraven. Ett aktivt samarbete mellan alla aktörer i avfallskedjan kan vara en del av lösningen, säger Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

För att kunna testa och utvärdera de boendes behov och beteenden kring avfallshantering används ett av fastighetsägaren Olov Lindgrens miljörum på Kungsholmen. Under de månader som projektet pågår rapporterar Stockholm Vatten och Avfall och avfallsentreprenören Urbaser månatligen in mängderna avfall per fraktion. Statistiken gör det möjligt att utvärdera insatser, men också att löpande visa hyresgästerna vad deras förbättrade sortering faktiskt innebär.

– Inom projektet tillhandahåller vi ett miljörum som har sortering för nästan alla typer av avfall, som vi mäter och följer upp. Där testar vi också nudging för att öka sorteringsviljan och påverka i positiv riktning. Vi vill visa hur små insatser kan åstadkomma stora förändringar och samtidigt förmedla budskapet att sopor inte är skräp, säger Joanna Heikkilä, hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.

I förlängningen hoppas Fastighetsägarna Stockholm kunna ta fram förslag som fler fastighetsägare kan implementera för att förbättra för boende, minska avfallet och avlasta sophämtningen. I det stora perspektivet handlar det såklart om att bidra till en bättre situation för såväl fastighetsägare som samhället och vårt klimat, där till exempel utsortering av plast är en enkel klimatinsats.

– Efter projektet kommer vi att utvärdera resultaten. Utifrån det kommer vi att dela lärdomarna med våra medlemmar och ge dem möjlighet att ta del av verktyg och metoder som främjar mer utsorterat hushållsavfall, skapar en grund för ökat samarbete kring avfallshantering och därigenom skapar förutsättningar för en hållbar stadsutveckling, fortsätter Anni Carpelan.