Nyheter

Nu startar arbetet med nya områden på Vasagatan

Natten mellan måndag 25 och tisdag 26 oktober startar nya arbeten på Vasagatan. Samtidigt blir arbetet klart i flera områden som har byggts sedan i maj och dessa öppnas nu helt för allmänheten.

Under byggtiden är det fortsatt påverkan på framkomligheten för gående, bil- och cykeltrafik på och nära Vasagatan. Stockholms stads arbete med att bygga om Vasagatan har pågått sedan hösten 2018 och beräknas vara helt klart i september 2022.

Östra sidan av Vasagatan mellan Bryggargatan och Klara Vattugränd kommer nu att byggas om. Natten mellan måndag 25 och tisdag 26 oktober påbörjas etableringen av de nya områdena och även omledning av trafiken för gående, cyklister och bilister. Arbetet med denna del av Vasagatan beräknas bli klart i slutet av maj 2022, med ett uppehåll i arbetet under januari och februari. När denna etapp är klar återstår att asfaltera alla bilkörfält på Vasagatan, montera refuger, trafikljus och måla linjer under våren och sommaren innan projektet ska vara klart i september 2022.

Framkomlighet under byggtiden kring de nya arbetsområdena

Under byggtiden begränsas framkomligheten. Vid arbetsområdena kommer många att behöva samsas om utrymmet. Gående kan i första skedet gå på trottoaren närmast husfasaderna men på ett mindre utrymme. Bilar och cyklar kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdena men även de på en mindre yta. Stockholms stad rekommenderar den som har möjlighet att använda alternativa vägar och den som behöver passera Vasagatan att vara extra uppmärksam och köra försiktigt.

Tre färdiga områden öppnas

Arbeten har pågått på tre sträckor på Vasagatan sedan maj 2021. Södra Vasaplan och Östra Järnvägsgatan mellan Gamla Brogatan och Vasaplan byggdes klart och öppnades i september 2021. Nu öppnas även östra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan, Gamla Brogatan och Bryggargatan och östra sidan av Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Vattugatans bro över Vasagatan. I november/december 2021 kommer även nya träd att planteras i alla områden som har byggts klart under 2021 på Vasagatan.

– När dessa områden öppnas är gångbanorna avsevärt bredare med fler sittplatser och ny belysning. Cyklisterna har fått bredare, separata, upphöjda och mer säkra cykelbanor och tillgång till nya cykelparkeringar. Tillgängligheten har förbättrats genom nya ledstråk, anpassade övergångsställen och lägre insteg till fastigheterna, berättar Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projekt Vasagatan.

Om projektet

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Vasagatan får bredare uppvärmda trottoarer och sittplatser, nya cykelbanor och cykelparkeringar, ny belysning och nya ledstråk för att öka tillgängligheten. Samtidigt läggs även nya ledningar för el och fiber under marken.

I projektet ingår även en satsning på fler och nya träd med nya växtbäddar som tar hand om delar av gatans dagvatten. De flesta av de befintliga träden på Vasagatan var i dåligt skick och behöver successivt tas bort för att ge plats för de nya breddade gångbanorna, cykelbanorna och de nya träden med dess växtbäddar. I byggetappen som startar i oktober kommer fem befintliga träd i berörda områden att tas bort. När hela projektet är klart kommer totalt 43 befintliga träd ha tagits bort och ersatts av 67 nya träd. Plantering sker successivt, främst vintertid då träden mår bäst av att flyttas.

Läs mer om projekt Vasagatan.

På bilden: Visionsbild Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen

Bild: Sweco Architects