Nyheter

Sverige först i världen med klimatdeklaration för produktionsfasen i ett byggprojekt

Det som föranleder kravet på klimatdeklarationer är förstås att bygg- och fastighetssektorn svarar för ungefär en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren redogjorde vid ett riksdagsseminarium under våren 2021 för översiktligt innehåll och processen framåt avseende klimatdeklarationer för byggnader från och med 2022.

Att klimatdeklarera alla byggnader är ett led i omställningen till ett hållbart och helst klimatneutralt byggande till år 2045. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Bakgrunden är givetvis att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan.

Enligt Boverkets senaste statistik från 2018 så svarade bygg och fastighetssektorn för 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Det betyder ungefär 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 18,1 miljoner ton.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren redogjorde vid ett webinarium i riksdagen den 9 april 2021 för övergripande innehåll kring klimatdeklarationer och den fortsatta processen.

– De senaste decennierna har byggsektorns miljöarbete i stort sett handlat om den färdiga byggnadens energiprestanda, vilket förstås varit väldigt bra. Men vi vet att forskning visat att stora koldioxidemissioner också kommer från byggprocessen, det vill säga när byggnaden uppförs, säger Anders Sjelvgren.

Från och med 1 januari är det de inledande skedena av en byggnads livscykel som ska klimatdeklareras. Det vill säga själva byggproduktionen eller byggskedet (se figur ”Byggnadens livscykel” A1-A3) från råvara till färdigställande av byggnad.

Deklarationen omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under byggskedet:

Uttag av råvaror

Tillverkning av byggprodukter

Arbete på byggarbetsplatsen

Transporter

Att upprätta och lämna in en klimatdeklaration blir ett villkor för att byggherren ska få slutbesked om bygglov. Underlaget för deklarationen ska också sparas i fem år.

Följande konstruktionsdelar ingår från 1 januari 2022:

Bärande konstruktionsdelar

Klimatskärm

Innerväggar (icke bärande)

Byggnader som undantas:

Byggnader med tillfälliga bygglov och som ska användas i maximalt två år

Byggnader för industri- och verkstadsändamål

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring

Byggnader med en maximal bruttoarea på 100 kvadratmeter

Byggnader för totalförsvaret

Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet

Byggnader där byggherren är en privatperson och denne uppför byggnaden privat

Därutöver är ett antal effekt- och projektmål uppsatta, avsedda att påskynda processen mot en mer klimatsnål bygg- och fastighetssektor: