Nyheter

Arlanda som en multimodal transportnod

På det temat hade Swedavia och Transportföretagen bjudit in till en eftermiddag för ökad samverkan mellan transportslagen i syfte att minska den totala energianvändningen och skapa ökad bekvämlighet i det långväga resandet.

Gustaf Engstrand deltog i en paneldiskussion med transportsektorns omställning i brännpunkten – och då i synnerhet flygets och Arlandas del i lösningen. Tågföretagens utgångspunkt är att infrastrukturen måste stödja bättre samverkan mellan trafikslagen.

Flygplatsers anslutning till järnvägen har i Sverige inte alls haft samma prioritet som i exempelvis Tyskland och Frankrike. På resor i Europa har vi själva kunnat uppleva hur de flesta flygplatser har självklara anslutningar till fjärrtåg, regionaltåg och lokal kollektivtrafik.

I den pågående utredningen om Arlandas framtida utveckling kommer dessa möjligheter att lyftas upp, men även vid landets andra flygplats, Landvetter, borde anslutits för länge sedan till järnvägen. Från ett nationellt perspektiv skulle det vara en självklarhet att binda in snabba tågförbindelser till våra större flygplatser med inspiration från Tyskland.

Temat drivs med kraft i Europa – att ett gränsöverskridande system för snabba tåg binds ihop med urbana center och flygplatser – enligt den action plan som antogs i december.

Bättre mobiltäckning och kapacitet längs järnvägarna stödjer vårt samhälles omställning till ett mer hållbart resande. Med fungerade uppkoppling skulle möjligheter till arbete ombord på tåget innebära minimal förlust av tid och effektivitet. Vi välkomnar regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen att analysera och lämna förslag på åtgärder för bättre mobil uppkoppling utmed järnvägen.

Den 5 april presenterades EU:s femte sanktionspaket, som vi preliminärt bedömer har begränsad påverkan våra medlemsföretags verksamhet. Olja, gas, mineraler och metaller ännu ingår ännu inte i sanktionerna mot Ryssland. Det finns en oro i transportsektorn för stoppad import av naturgas eftersom det utgör en kritisk ingrediens i Adblue som minskar utsläppen av kväveoxid.