Nyheter

Restaurerade våtmarker ska ge nytt liv till Stockholms skärgård

I fredags invigdes en av de största restaurerade våtmarkerna i sitt slag, Ålö Gård våtmark i Stockholms ytterskärgård, av Apotea, Skärgårdsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF. Den kommer att gynna fiskar, fåglar och andra våtmarksberoende arter, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald, renare vatten och minskat näringsläckage till Östersjön.

Den ”nyrenoverade” våtmarken ligger strax söder om Utö i Stockholms skärgård. Med en yta på nio hektar, motsvarande cirka 18 fotbollsplaner, räknas den som en av de största i sitt slag.

– Just detta område söder om Utö valdes ut på grund av dess unika läge och goda möjligheter att gynna biologisk mångfald och ett renare Östersjön, säger Yvonne Blombäck, skärgårdsexpert på Världsnaturfonden WWF och en av initiativtagarna till satsningen.

Våtmarken, som sköts av Skärgårdsstiftelsen, kommer att fungera som lekplats för fiskar, rast- och häckningsplats för fåglar och gynna trollsländor och andra våtmarksberoende arter. Marken kommer också att fånga upp näring från närliggande åkermarker, och bidrar därigenom till ett friskare Östersjön.

– Området som tidigare var igenväxt har nu öppnats upp och skapat ett helt nytt intryck på platsen. Besökare kommer verkligen märka stor skillnad och kunna ta del av den ökade biologiska mångfalden genom att tex se och höra fler fåglar, säger Cecilia Wibjörn vattenförvaltare på Skärgårdsstiftelsen.

Utöver de välgörande effekterna för Östersjöns miljö kan även allmänheten ta del av våtmarken. En plattform med bänkar och fin utsikt finns tillgänglig för besökare som passerar området.

– Stockholms skärgård med sina 30 000 öar är ett världsunikt marint naturlandskap. Det ovanliga och känsliga ekosystemet är hotat av övergödning, ökad sjöfart och överfiske. Tecknen på att Östersjön inte mår bra ser vi på den årliga algblomningen, fiskarna som fylls av miljögifter och de döda bottnarna som breder ut sig. Genom projekt som detta vill vi vara med och bidra konkret till att rädda Östersjön, säger Pär Svärdson, VD för Apotea.

Fakta om projektet:

Vid Ålö gård på Utö i Stockholms skärgård har WWF, i samarbete med Skärgårdsstiftelsen och med hjälp av Apotea som finansiär, restaurerat en våtmark och skapat en fiskvandringsväg som ska hjälpa gädda och abborre att hitta lekplatser. Jordbruksmarkerna vid Ålö gård drabbades tidigare av översvämningar varje vår och höst. I och med restaureringen av våtmarken kommer problemet med översvämningar att försvinna då våtmarken kan hantera vattenflöden naturligt. Våtmarken är ca 9 ha stor och kommer att bidra till en ökad mångfald av arter, bland annat fåglar och insekter. Då våtmarken ligger i ytterskärgården gynnar den arter som har flyttsträck över havet och kan därmed bli en viktig rastplats under vår- och höststräcket.