Nyheter

Sigtuna kommuns nya översiktsplan

Den 19 maj antogs Sigtuna kommuns nya översiktsplan i kommunfullmäktige. Därmed är inriktningen för hela kommunens fysiska utveckling beslutad.

Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan. De senaste åren har Sigtuna kommun arbetat med att ta fram en ny, då den tidigare antogs 2014.

– Resultatet har blivit en gedigen och robust plan för hur Sigtuna ska hantera framtidens möjligheter och utmaningar för att bli en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka i, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden samt vice ordförande i kommunstyrelsen.

I stora drag kan den nya planen sammanfattas så här:

Ny bebyggelse ska koncentreras till stationsnära lägen.
Jordbruksmark ska sparas från exploatering.
Infrastrukturen ska bindas samman så att det ska gå enklare att resa hållbart till, från och inom kommunen.

– I översiktsplanen finns utvecklingsinriktningar beskrivna för Märsta, Sigtuna, Rosersberg och för landsbygden. Bostadsutvecklingen ska framför allt ske i lägen med god kollektivtrafik och där det finns offentlig och kommersiell service. Arlanda flygplats och logistikföretag bidrar med en stor mängd arbetsplatser, och för att ytterligare öka arbetsplatsutbudet ska kommunen verka för att bredda näringslivet och exempelvis gynna kontorsetableringar vid stationslägen, berättar Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun.

Hon tillägger:

– Kommunens översiktsplan visar långsiktiga ambitioner att utvecklas hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. För att uppnå en hållbar utveckling krävs en samordnad bebyggelse- och trafikplanering. Kollektivtrafiken i form av tåg- och busstrafik är regional medan Trafikverket ansvarar för de större vägarna och järnvägarna. Framtida investeringar av dessa aktörer krävs för att förverkliga kommunens ambitioner.

I början av processen med översiktsplanen bildades en politisk styrgrupp med alla kommunfullmäktiges partier representerade. Miljöpartiet valde dock att lämna styrgruppen.

Mats Weibull berättar om arbetet med översiktsplanen:

– Processen startade för drygt två år sedan och samarbetet mellan politik och kommunförvaltning har varit mycket bra. Under samråds- och granskningsskedena har invånare, myndigheter, föreningar och företag inkommit med många värdefulla synpunkter.

Under 2020 fick invånarna vara med och komma med idéer och önskemål samt lämna synpunkter kring den fysiska utvecklingen av kommunen.  Det som då framkom utvecklades, förankrades politiskt och resulterade i ett förslag som invånarna sedan fick tycka till om. Det resulterade bland annat i att ett område norr om Aspvägen i Märsta togs bort som plats för framtida bebyggelse samt att Västra Steninge slottsby lades till som ett område för bostadsbyggande.  Det gjordes även ett förtydligande kring behov av fler cykelvägar mellan skolor, aktiviteter och hemmet efter önskemål från skolbarn.