Nyheter

Spontning inför ombyggnad av Södertälje sluss och kanal

Södertälje sluss och kanal byggs om för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren. Nu utförs spontning av kanalsidorna för att säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det ska gå att muddra i kanalen.

Ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal är en del av det så kallade Mälarprojektet. Det görs för att förbättra framkomligheten för större, längre och bredare fartyg genom Södertälje sluss och kanal och sedan vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping.

Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny samt få en ny placering. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer både bli längre och bredare. I projektet ingår även att bygga nya promenadstråk längs med kanalen.

Nu pågår spontningsarbete för att säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag för att det ska gå att muddra i kanalen, bygga krönbalkar samt promenadstråk.

– Vi använder dels AZ stålspont som vibreras ner, dels RD-pålväggar där vi borrar ner rörspont som sedan fylls med betong. Stagborrningen är en utmaning på grund av de speciella geotekniska förutsättningarna, men spontarbetet går enligt plan, säger Dennis Jensen som är projektchef på generalentreprenören Aarsleff Ground Engineering.

Vissa sträckor kan spontarbetet utföras från land men den största delen görs från vattnet. Aarsleff har fyra enheter på pontoner. Arbetet måste ta hänsyn till båttrafiken i kanalen. Mellan klockan 11 och 19 är kanalen avlyst för större båtar.

– Våra pontoner är 7,5 meter breda. Det gör att båtar kan passera förbi även då det inte är avlyst. På så sätt tappar vi inte så mycket tid, säger Dennis Jensen.

Han konstaterar att utmaningarna i projektet är de geotekniska förutsättningarna och den korta tidsplanen som ställer stora krav på logistiken.

– Sponten kommer med tåg till Södertälje hamn och rörpålarna anländer på lastbil från Finland. Det gäller att se till så att både spont och pålar kommer i rätt tid för att arbetet inte ska stanna upp.

Projektet är uppdelat i fyra entreprenader. Den första är spontning med stag längs kanalen och slussen. Därefter följer en betongentreprenad med bland annat krönbalkar och allt betongarbete till ner under vatten. Den tredje entreprenaden är muddring av kanal och sluss och den sista är bygget av nya slussen och en ny slussbro.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för att bygga klart den nya slussen och kanalen i Södertälje. Sjöfartsverket är infrastrukturhållare och statlig förvaltare av slussanläggningarna. Sjöfartsverket kommer att vara anläggningsägare och ansvara för driften när projektet är klart. Arbetet sker därför i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

FAKTA:

Tidplan: november 2021–augusti 2023

Byggherre: Trafikverket

Generalentreprenör: Aarsleff Ground Engineering

Kostnad: 400 Mkr